Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Centrals Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum Catàleg de tràmits Contractació, ajuts i subvencions
Avís: el termini per a la presentació de les sol·licituds es prorroga fins al 30/11/2020, amb subjecció a les mateixes bases
 • Sol·licitud d'ajuts per a empreses locals convocats per l'Ajuntament per contribuir a la recuperació econòmica del sector empresarial local (comercial, de restauració, empresa i de serveis) per pal·liar els efectes de la Covid-19.

  Hi ha dues línies d'ajuts econòmics compatibles entre si:

  Línia 1.- Subvenció de fins a un 75% dels costos del lloguer mensual, subministraments i manteniment del local (sense IVA), amb un màxim de 800 € mensuals, fins que l'Estat permeti l'obertura de establiment segons l'activitat que s'hi realitzi o fins que es recuperi l'activitat econòmica. Pel que fa als dies de no obertura del mes de març es quantificarà percentualment.

  Línia 2.- Una subvenció de 150 € mensuals per cada treballador assalariat que acrediti el titular de l'activitat fins que l'Estat permeti l'obertura d'aquell establiment segons l'activitat que s'hi realitzi o fins que es recuperi l'activitat econòmica. Queden excloses d'aquesta línia d'ajut les empreses afectades per un Expedient Regulador Temporal d'Ocupació (ERTE).

  L'import màxim conjunt d'ambdues línies d'ajuts és de 1000,00 € mensuals o 3.500 € per empresa.

  Aquí podeu consultar les bases de la convocatòria.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Preferentment podeu fer servir la instància genèrica de la regidoria de Promoció Econòmica i adjuntar-hi la documentació descrita en l´apartat documentació a aportar.

 • CONVOCATÒRIES EN CURS

  ACTUALITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1) El beneficiari de la subvenció estarà obligat a retornar l'import íntegre de l'ajut rebut en aquests supòsits:
  - Que l'activitat econòmica hagi cessat al llarg dels sis mesos següents a l'atorgament de la subvenció.
  - Si el resultat econòmic de l´activitat finalitza l'any 2020 amb guanys superiors al 25% respecte l'exercici 2019.

  Els esmentats extrems s´hauran d'acreditar dins el primer semestre de l'exercici 2021 mitjançant una declaració responsable que habilitarà la regidoria de Promoció Econòmica per a la seva presentació telemàtica en el Registre General de l'Ajuntament abans del 30/06/2021. En el supòsit que correspongui la devolució dels imports rebuts, la devolució s'haurà de formalitzar abans del 31/12/2021. A partir d'aquesta data es generaran interessos de demora.

  2)  Pel que fa a l'apartat de documentació, si l'ajut es demana pel segon trimestre cal adjuntar addicionalment els estats de comptes del segon trimestre de l'exercici 2019 i 2020 per constatar el percentatge de pèrdues i guanys.

 • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  L'ajut s'ha de presentar obligatòriament de forma telemàtica. Podeu fer servir la instància genèrica de la regidoria de Promoció Econòmica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Cal aportar la següent documentació:

  a) Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció.

  b) Un exemplar de l'escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d'una persona jurídica i CIF de l'empresa. Fotocòpia del DNI, si es tracta d'una persona física.

  c) Dades bancàries del compte on realitzar l'ingrés de l'import de la subvenció, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i dades bancàries completes del beneficiari.

  d) Contracte de lloguer i/o subministraments, si és el cas.

  e) Justificants bancaris del pagament de les rendes  de lloguer, subministraments, manteniment i/o nòmines corresponent als mesos sol·licitats.

  f) Estat de comptes del primer trimestre de 2019 i del primer trimestre de 2020 on es pugui constatar el percentatge de pèrdues o guanys. Si l'ajut es demana mensualment, cal que en els documents presentats es reflecteixin les pèrdues mensuals.

  g) Model 036 de declaració censal d'activitats econòmiques, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals o retenidors o qualsevol altra documentació oficial que ho acrediti.

  h) Document RNT (relació nominal de treballadors) de la Seguretat Social, corresponent al darrer més presentat.

  i) Document RCL (rebut de liquidació de cotització) de la Seguretat Social, corresponent al darrer més presentat.

  j) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administracions públiques.

  k) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les seves obligacions amb la SS i d'estar al corrent de tot tipus d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

  l) Còpia de la darrera liquidació trimestral de l'IVA.

  j) Declaració de l'obtenció d'altres ingressos pel mateix concepte.

 • QUI HO POT DEMANAR

  Les persones físiques o jurídiques que, desenvolupessin una activitat empresarial, sigui comercial, de restauració, de serveis o altre tipus abans de l'entrada en vigor d´aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la Covid-19 i que reuneixin els següents requisits:

  Haver estat declarada l'activitat com a no essencial i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament, a causa de les mesures de confinament decretades.

  En cas d'haver pogut continuar l'activitat un cop entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes d'un 75%, respecte del mateix període de l'any anterior.

  En tot cas, s'atendrà als requisits específics establerts a les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

 • COST
  Gratuït.
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme
  Pg. de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600
  empresa@ajllavaneres.cat

 • MÉS INFORMACIÓ

  Aquí podeu consultar un document amb preguntes freqüents.