Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Agenda 27-10-2021 Marcs Societat 2021 Forma't 2021

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és:
Adquirir els coneixements, eines i habilitats necessàries per realitzar gestions administratives i econòmic financeres de petites empreses.
En finalitzar el curs el participant ha de:
1. Identificar les obligacions mercantils i fiscals de les empreses.
2. Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d´utilitat en el seu entorn professional i empresarial.
3. Aprofundir en les diferents característiques i funcionament la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques.
4. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos.
5. Analitzar l´optimització de la fiscalitat de l´empresa i adaptar aquesta optimització a cada cas.

CONTINGUTS

UNITAT DIDÀCTICA 1. LES OBLIGACIONS MERCANTILS
1.1. Obligacions que estableix el Codi de Comerç
1.2. Llibres oficials

UNITAT DIDÀCTICA 2. LES OBLIGACIONS FISCALS
2.1. La fiscalitat i l´empresa
2.2. Primera aproximació al calendari fiscal de l´empresari
2.3. L´empresa i els impostos directes
2.4. Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
2.5. Calendari i pressupost per la creació d´una empresa
2.6. Calendari d´obligacions periòdiques de l´empresa

UNITAT DIDÀCTICA 3. PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ D'IMPOSATS
3.1. Impost sobre societats (IS)
3.2. Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF)
3.3. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
3.4. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)