X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 12.05.2021
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Sol·licitud de participació: Plans Ocupació 2022
El termini finalitza el 24 de maig
 • Sol·licitud de participació en els Plans Ocupació convocats per l'Ajuntament per cobrir diferents llocs de treball temporals inclosos dins del Pla Local d'Ocupació 2022.

  • Brigada Jove
  • Supervisor de Brigada Jove
  • Conserge d'equipaments municipals
  • Vigilant de la zona blava

  Més informació de la convocatòria, aquí.

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • TRAMITAR TELEMŔTICAMENT
  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció

  • Full de participació Plans d'ocupació 2022:

  • Fotocòpia del DNI/NIE

  • Currículum vitae actualitzat

  • Documentació acreditativa d'estar en situació legal d'atur inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat (veure document: Com aconseguir certificat inscripció SOC) i del certificat DONO (demandant d'ocupació no ocupat).

  • Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc de treball

  • Fotocòpia del certificat de nivell  de català  exigit en les bases de la convocatòria de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s'escau

  • Fotocòpia de l'acreditació del nivell de castellà, si s'escau

  • En cas de ser menor d'edat no emancipats, caldrà adjuntar autorització del pare/mare/tutor  (veure model adjunt sobre autorització per a menors no emancipats)


  Documentació per acreditar mèrits (en cas de no presentar-la no es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar accés a la fase d'entrevista i posterior selecció)

  • Fotocòpia del certificat expedit pel SEPE i l'Institut Nacional de Seguretat Social on consti si és perceptor/a o no d'alguna prestació (veure documents: com extreure certificat prestació/no prestació SEPE i Seguretat Social)

  • Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure document : com extreure informe vida laboral)

  • Documentació acreditativa de mèrits (diplomes de formació, fotocòpies dels contractes o nòmines a on s'acrediti la naturalesa dels serveis prestats)

  • Certificat dels ingressos de cada membre de la unitat familiar (major d'edat) per valoració econòmica

  • Certificat i/o documentació per acreditar altres mèrits (família monoparental, família nombrosa, persona amb discapacitat, membres de la unitat familiar a càrrec...)

  • Acreditació de discapacitat del participant, si s'escau

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Termini de presentació de sol·licituds fins al 24 de maig de 2022.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Qualsevol persona.
 • COST
  Gratuďt
 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria d'Ocupació
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600 / 666 64 41 66
  feina@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^