Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Centrals Recursos Humans Catàleg de tràmits Atenció a la ciutadania
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació en un procés selectiu per cobrir determinats llocs de treball a l'Ajuntament, d'acord amb les bases aprovades per a cadascun d'aquests llocs.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, adjuntant-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l'apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Sol·licitud de participació en el procés selectiu, adjuntant-hi la següent documentació:


  a) Fotocòpia del DNI o del passaport. En cas d’estrangers, document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat.

  b) Fotocòpia del permís de conduir exigit.

  c) Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.

  d) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell elemental (C1 del MERC) o de qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència. 

  e) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua espanyola, només per els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Restaran exempts aquells que tinguin nacionalitat d'estats de parla hispana. 

  f) Currículum vitae acadèmic i professional.

  g) Declaració responsable conforme es compleixen els requisits dels apartats d) i e) de la base segona (annex 1 a les bases).

  h) Certificat negatiu del Registre Central de Penats i certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

  i) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatòria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Totes les persones que compleixin els requisits especificats a les bases corresponents a cada procés selectiu.
 • COST

  Els drets d'examen tenen una quantia de 30,00 euros, queden exempts de satisfer aquest import els aspirants que acreditin la condició d'aturats degudament inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Forma de pagament: targeta de crèdit/dèbit.

  En cas de presentació telemàtica de la instància genèrica, caldrà clicar l'opció  "Pagament en línia", a través de la qual s'accedirà a la passarel·la de pagament. Fet el pagament, el seu justificant quedarà annexat de forma automàtica a la sol·licitud. L'interessat també se'l podrà descarregar. En cas d´optar per la tramitació presencial de la instància genèrica, es realitzarà el pagament en l´Oficina d´Atenció al Ciutadà. El resguard del pagament s´annexarà a la sol·licitud.

  En cas de presentació presencial de la instància genèrica, el pagament es podrà fer a l'OAC.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
  c) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
  d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  e) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
  g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d´indemnitzacions per raó del servei
  h) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s´aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s´ha d´ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l´Administració local.
  i) Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  j) Llei 26/2010, de 3 d´agost de LRJ-PACat
  k) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pel què respecte al personal laboral).
  l) Llei 40/2015, d´1 d´octubre, del règim jurídic del Sector Públic.
  m) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres

  937023600
  fabregasfa@ajllavaneres.cat
  arcemm@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.