Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 11.01.2022
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Procés per a la selecció d'un lloc de treball d'inspector d'obres, gup C1, per concurs-oposició
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació en un procés selectiu per cobrir determinats llocs de treball a l'Ajuntament, d'acord amb les bases aprovades per a cadascun d'aquests llocs.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, adjuntant-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l'apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  Sol·licitud de participació en el procés selectiu a través d'un instancia genèrica, tot adjuntant la documentació que consta a les bases.
 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatòria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Totes les persones que compleixin els requisits especificats a les bases corresponents a cada procés selectiu.
 • COST

  Els drets d´examen tenen una quantia de 20,00 euros, queden exempts de satisfer aquest import els aspirants que acreditin la condició d'aturats degudament inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya.
  Forma de pagament: targeta de crèdit/dèbit.
  En cas de presentació telemàtica de la instància genèrica, caldrà clicar l´opció  "Pagament en línia", a través de la qual s'accedirà a la passarel·la de pagament. Fet el pagament, el seu justificant quedarà annexat de forma automàtica a la sol·licitud. L'interessat també se'l podrà descarregar. En cas d´optar per la tramitació presencial de la instància genèrica, es realitzarà el pagament en l´Oficina d´Atenció al Ciutadà. El resguard del pagament s´annexarà a la sol·licitud.
  En cas de presentació presencial de la instància genèrica, el pagament es podrà fer a l'OAC.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
  c) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
  d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  e) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
  g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d´indemnitzacions per raó del servei
  h) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s´aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s´ha d´ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l´Administració local.
  i) Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  j) Llei 26/2010, de 3 d´agost de LRJ-PACat
  k) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pel què respecte al personal laboral).
  l) Llei 40/2015, d´1 d´octubre, del règim jurídic del Sector Públic.
  m) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres

  937023600
  fabregasfa@ajllavaneres.cat
  arcemm@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^