Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Procés per a la selecció de tres llocs de treball de conserge i la creació d'una borsa de treball
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació per cobrir un lloc de treball conserge, Subgrup AP, de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, personal laboral fix i, la creació d'una borsa de treball , d'acord amb les bases aprovades.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud per participar en el procés selectiu i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l´apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar i el "torn lliure" o "torn discapacitat".

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Sol·licitud de participació en el procés selectiu, adjuntant la següent documentació:

  1 Fotocòpia del DNI o del passaport. En cas d’estrangers, document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat.
  2 Fotocòpia del permís de conduir exigit.
  3 Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
  4 Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell elemental (B1 del MERC) o de qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència.
  5 Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua espanyola, només per els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Restaran exempts aquells que tinguin nacionalitat d'estats de parla hispana.
  6 Currículum vitae acadèmic i professional.
  7 Els aspirants que es presentin a la plaça reservada per a persones amb discapacitat hauran de presentar la resolució de l'organisme oficial competent que certifica el reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  8 Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  9 Declaració responsable conforme es compleixen els requisits dels apartats d), e) i j) de la base segona. (Annex 3)

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatòria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Totes les persones que compleixin els requisits especificats a les bases corresponents a cada procés selectiu.
 • COST

  Els drets d'examen tenen una quantia de 15,00 euros, queden exempts de satisfer aquest import els aspirants que estiguin inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya amb la demanda vigent i que acreditin la condició de demandants d'ocupació no ocupats (DONO).

  Forma de pagament: targeta de crèdit/dèbit.

  En cas de presentació telemàtica de la sol·licitud, caldrà clicar l'opció  "Pagament en línia", a través de la qual s'accedirà a la passarel·la de pagament. Fet el pagament, el seu justificant quedarà annexat de forma automàtica a la sol·licitud. L'interessat també se'l podrà descarregar.

  En cas d´optar per la tramitació presencial de la sol·licitud es realitzarà el pagament en l´Oficina d´Atenció al Ciutadà. El resguard del pagament s´annexarà a la sol·licitud.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  a) Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local.

  b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

  c) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

  d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  e) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d´indemnitzacions per raó del servei

  h) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s´aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s´ha d´ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l´Administració local.

  i) Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  j) Llei 26/2010, de 3 d´agost de LRJ-PACat

  k) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pel què respecte al personal laboral).

  l) Llei 40/2015, d´1 d´octubre, del règim jurídic del Sector Públic.

  m) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres

  937023600

  rrhh@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar i el "torn lliure" o "torn discapacitat".

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^