Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 13.05.2024
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Llavaneres torna a l'escenari d'excepcionalitat per sequera
Les noves mesures entren en vigor dilluns 13 de maig

A partir del 13 de maig, Llavaneres passa d'emergència per sequera a l'escenari d'excepcionalitat per sequera, segons el decret de la Generalitat de Catalunya que afecta els 202 municipis que depenen del sistema Ter-Llobregat. En aquesta fase, no es poden superar els 230 litres per habitant i dia. Us informem de les noves restriccions. Malgrat aquest nou escenari, al qual s'arriba gràcies als darrers episodis de pluges, cal continuar vetllant per un consum responsable d'aigua. Aquí podeu consultar l'anunci del DOGC amb l'entrada en vigor de la nova fase d'excepcionalitat per sequera.

FASES DE LA SEQUERA  

La Generalitat de Catalunya ha elaborat el portal de sequera a través del qual es pot fer el seguiment de l'estat de sequera de cada municipi i de les mesures que s'apliquen en cada situació.

En aquests moments, ens trobem en la fase taronja, d'escenari d'excepcionalitat per sequera. Aquestes són les restriccions per usos urbans i les restriccions per a piscines.

El límit per persona i dia és de 230 litres i inclou activitats econòmiques i comercials.

La reducció en agricultura passa a ser del 40%, del 30% en ramaderia, i del 15% en usos industrials i recreatius.Semàfor taronja – Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves) MESURES COMUNES 

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

 MESURES ESPECÍFIQUES 

Es declaren quan les reserves baixen per sota del 25%.

 MESURES DE GESTIÓ 

 • Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
 • El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

 MESURES D'ESTALVI 

Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes.

 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
 • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • S'estableixen limitacions a l'ompliment i reompliment de piscines (veure mesures específiques).
 • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

Sequera escenari d'excepcionalitat Sequera escenari d'excepcionalitat

Sequera

Informació relacionada
Des de la declaració de l'estat d'emergència, s'han tancat 82 comptadors de comunitats de propietaris amb jardins i/o piscina
El consum s'ha de reduir a 200 litres per habitant/dia
Aigües de Llavaneres obre una campanya informativa prèvia a la fase sancionadora
Aquesta fase implica reduir el consum a 210 litres per persona i dia
Cal reduir el consum d'aigua de manera urgent: la situació és molt greu!
Diputació de Barcelona
^