X
Estat d'alarma: Covid-19.
Ca l'Alfaro
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 10.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL08. Llicència per a l'alteració del medi rural
 • Estan subjecte a llicència d’actuacions que alteren el medi rural, totes aquelles actuacions com:

  1. Moviments de terres: Estan subjectes a llicència per moviments de terres tots els actes que comportin desmunts, terraplenaments, explanació, excavació o rebaixos i, en general, aquells que comportin alteracions en la topografia del terreny, com a única finalitat. S’exclouen de llicència els moviments de terres aquells que tinguin per objectiu la realització d’un acte subjecte a un altre tipus de llicència, per entendre’s que queden incorporats en aquesta.

  2. Tala d’arbres i realització de franges de protecció. Estan subjectes a llicència per tala d’arbres, les actuacions d’aquest tipus en masses boscoses del terme municipal qualificat com a sòl no urbanitzable o en patis protegits. S’exclouen de llicència per tala d’arbres aquelles que tinguin per objectiu la realització d’un acte subjecte a un altre tipus de llicència, per entendre’s que queden incorporats en aquesta.

  3. Obertura i manteniment de camins. Estan subjectes a llicència d’obertura o manteniment de camins, corriols o similars aquells actes de modificació del medi on aquesta sigui l’única finalitat. S’exclouen de llicència les obertures de camins aquells que tinguin per objectiu la realització d’un acte subjecte a un altre tipus de llicència, per entendre’s que queden incorporats en aquesta.

  4. Qualsevol altre actuació que afecti les característiques naturals dels terrenys i/o la imatge del territori, com:

  a. L’extracció d’àrids.
  b. L’acumulació de residus i dipòsits de materials.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència per l’alteració del medi rural (model LL08).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol•licitar una llicència d’obres d’actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, caldrà presentar en el moment de la seva sol·licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal., degudament emplenat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la seva correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació,
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol•licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicència.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents i de l’impost de construcció, instal•lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Dos exemplars de la documentació gràfica i escrita que expliqui les característiques i emplaçament de l’element proposat, el que s’inclogui, com a mínim, la següent informació:

  a. Memòria descriptiva de les obres a què es refereix la sol•licitud.
  b. Plànol d’emplaçament que determini la localització de les obres a realitzar.
  c. En funció de la naturalesa de la intervenció, plànols o croquis on s’hi detallarà gràfica i numèricament tot allò que sigui necessari per facilitar el seu examen i comprovació en relació amb el compliment dels paràmetres d’aplicació.
  d. Fotografies de l’emplaçament en el qual es pretengui fer l’actuació.
  e. Certificat conforme no existeixen nius d’oreneta cuablanca (Delichon urbicum) que es vegin afectats per les obres.
  f. Pressupost de l’actuació.

  A més a més, quan l’actuació impliqui un impacte ambiental negatiu a criteri dels serveis tècnics municipals, es requerirà:

  g. Dos exemplars del projecte de restauració.
  h. Pressupost del projecte de restauració.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris i constructors.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.


  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.


  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.


  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d´un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de l´ocupació de sòl públic. A tal efecte caldrà obtenir la corresponent autorització.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^