Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Subvencions per a Entitats Esportives
 • L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar activitats, projectes i esdeveniments esportius que formin part del funcionament ordinari i extraordinari de les entitats esportives del municipi, que siguin d'interès públic i social.
  Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria s'hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades al llarg de l'any 2021.
  L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no podrà excedir el 50% del cost total de les activitats subvencionades.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ
  Telemàticament. Emplenant la documentació requerida i fent-la arribar a través d'internet.
 • CONVOCATÒRIES EN CURS

  El termini de presentació de les sol·licitudsserà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia i s'ha de justificar abans del 15 de novembre.

  Consulteu les convocatòries actives en aquests enllaços:

  CIDO. Diputació de Barcelona

  BDNS. Ministeri d'Hisenda

 • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Empleneu la sol·licitud de subvenció i adjunteu-hi la documentació que s'indica a continuació (recordeu que la normativa obliga a presentar les sol·licituds de manera telemàtica).

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
  • Identificació de qui ha de ser el beneficiari, el seu domicili, a efectes de notificacions. Documentació: imatge esnejada del CIF de l'entitat i documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l'entitat pel cas que sigui la primera vegada que se sol·licita la subvenció.
  • Full de dades bancàries en cas que aquestes dades hagin variat respecte l'any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció (model normalitzat).
  • Memòria de l'obra o activitat a subvencionar (en cas que la descripció de l'activitat requereixi aportar informació complementària).
  • Pressupost total de les despeses previstes i declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat (model normalitzat).
  • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, de compromís de reunir els requisits específics exigits i d'acceptació de les condicions de la subvenció (model normalitzat).
  • Certificat de delictes sexuals i penals de tots els treballadors i voluntaris.
  • Fitxes federatives de tots els esportistes i de l'equip tècnic.
  • Titulació de tot l'equip tècnic.
  • Justificant conforme l’entitat disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i en el cas que tingui esportistes, clients o abonats que no disposin d’assegurança d’accidents a través de la federació o bé del consell escolar, caldrà una assegurança d'accidents específica.
 • QUI HO POT DEMANAR

  De conformitat amb l'establert a l'article 8 de  l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, podran obtenir la condició de beneficiaris/àries les persones físiques o jurídiques que tramitin la corresponent sol·licitud i acreditin degudament el compliment dels següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i Entitats ciutadanes (RMAEC) de Sant Andreu de Llavaneres.
  • No estar incurs en el règim d'incompatibilitats i prohibicions vigent d'acord amb l'article 13,2 i 3 LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS
  • Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, d'acord amb l'article 13,2 e) LGS en relació amb els arts. 18, 19 i 22,1 RLGS
  • Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament. Que duguin a terme actuacions o programes d'utilitat pública o interès social per al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
  • Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal de l'article 1 d'aquestes Bases. Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria d'Esports
  Plaça de la Vila, 1
  937023600
  esports@ajllavaneres.cat

  Horari: dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

 • MÉS INFORMACIÓ
Diputació de Barcelona
^