X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 09.03.2021
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d'una parada de venda de roses i/o llibres per Sant Jordi
 • Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d'una parada de venda de roses i/o llibres per Sant Jordi.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ
  Ompliu la instància segons el model adjunt d'instància genèrica i adreceu-la a la Regidoria de Promoció Econòmica. Teniu temps fins al 31 de març.
 • TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

  Podeu fer servir la Solicitud d'ocupació de la via pública per Promoció econòmica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  1. Instància que ha d'incloure:

  • Tipus de parada: roses i/o llibres
  • Mida de la parada (màxim 3m2)
  • Lloc de la parada o número de la parada: barri del Centre, barri de l’Ametllareda, barri de Can Sanç.
  • Responsable de la parada (en el cas dels centres escolars, el responsable haurà de ser el director, tutor o professor del centre)

  2. El professionals del sector també hauran d’aportar:

  • Document acreditatiu de la vigència de la llicència de l’activitat
  • Document acreditatiu de tenir el domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
 • QUAN TRAMITAR-HO

  Es poden presentar les sol·licituds fins al 31 de març de l'any en curs.

  El procés d'adjudicació de les parades de venda de roses i/o llibres es durà a terme fins al 31 de març per ordre d'entrada de les sol·licituds.

  Posteriorment, durant el període comprès entre l'1 i el 22 d'abril, s'atorgaran les autoritzacions als professionals del sector i entitats amb el domicili fiscal en altres municipis.

 • QUI HO POT DEMANAR
  • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria i/o llibreria amb domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres que així ho acreditin.
  • Les entitats i associacions locals sense ànim de lucre amb seu a Sant Andreu de Llavaneres inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMAEC).
  • Els centres escolars (amb un màxim d’una parada per classe).
  • Escriptors, autors i editors amb domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres (en cas contrari, poden exercir la venda de llibres a través d’alguna llibreria local).
 • COST

  28 euros/dia.

  Totes aquelles persones que no hagin pagat la taxa d´ocupació de via pública en el termini establert seran donats de baixa i no podran exercir el dret a venda.

 • NORMATIVA RELACIONADA
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
  • Reglamentació de Bens de les entitats locals.
  • Ordenança fiscal núm. 16.
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum
  Ca l'Alfaro
  Pg. Mare de Déu de Montserrat, 27-33
  937 023 644
  promocio@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^