X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 04.05.2023
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Sol·licitud de participació: Plans Ocupació 2023
El termini finalitza el 24 de maig 2023
 • Sol·licitud de participació en els Plans d'Ocupació 2023 convocats per l'Ajuntament de Llavaneres per cobrir quatre places de peó per la Brigada Jove finançat amb fons de prestació «Plans d'Ocupació Local» de la Diputació de Barcelona.

  Més informació de la convocatòria, aquí.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Podeu fer servir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.
  AVÍS IMPORTANT | En cas que s'actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, heu de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Documentació obligatòria per ser admès al procés de selecció

  • Full de participació Plans d'ocupació 2023
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Currículum vitae actualitzat
  • Fotocòpia del DARDO (inscripció a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya -SOC).
  • Informe de vida laboral actualitzat al mes de presentació de la sol·licitud (veure document: com extreure informe vida laboral)
  • Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc de treball
  • Fotocòpia del certificat de nivell de català exigit en les bases de la convocatòria de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme que eximeixi de fer la prova, si s'escau
  • Fotocòpia de l'acreditació del nivell de castellà, si s'escau
  • Fotocòpia del carnet de conduir per aquells llocs de treball que ho requereixin,.


  Documentació per acreditar mèrits (en cas de no presentar-la no es podran obtenir els punts corresponents en el procés de baremació que poden donar accés a la fase d'entrevista i posterior selecció)

  1. Informe de vida laboral actualitzat corresponent al mes de presentació de la sol·licitud. Per acreditar les experiències professionals caldrà presentar a més a més certificat de serveis prestats  en el cas de  l’Administració Pública i  fotocòpies dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats en el cas d’empresa privada.

  2. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, sense que l’òrgan seleccionador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment. Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia dels títols oficials, on consti el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada, assistència o aprofitament.

  3. Certificat de discapacitat del propi sol·licitant en cas pertinent.

  4. Certificat de discapacitat i/o dependència dels membres de la unitat familiar en cas pertinent ( en cas d’estar empadronat a Sant Andreu de Llavaneres es realitzarà la comprovació del volant de convivència per part del propi ajuntament, en els casos de persones no empadronades al municipi caldrà aportar la corresponent documentació).

  5. Certificat de família nombrosa o monoparental en cas pertinent.

  6. Informe de serveis socials en cas pertinent ( en cas d’estar empadronat a Sant Andreu de Llavaneres es realitzarà la comprovació per part del propi ajuntament, en els casos de persones no empadronades al municipi caldrà aportar la corresponent documentació).

 • QUAN TRAMITAR-HO

  Termini de presentació de sol·licituds fins al 24 de maig.

 • QUI HO POT DEMANAR

  Qualsevol persona.

 • COST

  Gratuďt

 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria d'Ocupació
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600 / 666644166
  feina@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^