X
Emergència per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Procés per a la selecció d'un lloc de treball Educador/a Social i la creació d'una borsa de treball
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació per cobrir un lloc de treball d’Educador/a Social, Subgrup A2, de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, personal laboral fix i, la creació d'una borsa de treball , d'acord amb les bases aprovades.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud per participar en el procés selectiu i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l´apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Sol·licitud de participació en el procés selectiu, adjuntant la següent documentació:

  1 Fotocòpia del DNI.
  2 Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d'haver abonat els drets de la seva expedició.
  3 Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència C1 o superior. 
  4 Per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia de la documentació acreditativa de coneixements de la llengua castellana, per quedar exempt/a, si s'escau, de la realització de l'exercici addicional.
  5 Resguard acreditatiu del pagament dels drets d’examen. Aquests drets d’examen tenen un import de 30,00 euros. 
  6 Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  7 Declaració responsable conforme es compleixen els requisits dels apartats d),e) i f) de la base tercera (annex IV).

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatòria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR
  Totes les persones que compleixin els requisits especificats a les bases corresponents a cada procés selectiu.
 • COST

  Els drets d'examen tenen una quantia de 30,00 euros, queden exempts de satisfer aquest import els aspirants que estiguin inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya amb la demanda vigent i que acreditin la condició de demandants d'ocupació no ocupats (DONO).

  Forma de pagament: targeta de crèdit/dèbit.

  En cas de presentació telemàtica de la sol·licitud, caldrà clicar l'opció  "Pagament en línia", a través de la qual s'accedirà a la passarel·la de pagament. Fet el pagament, el seu justificant quedarà annexat de forma automàtica a la sol·licitud. L'interessat també se'l podrà descarregar.

  En cas d´optar per la tramitació presencial de la sol·licitud es realitzarà el pagament en l´Oficina d´Atenció al Ciutadà. El resguard del pagament s´annexarà a la sol·licitud.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  a) Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local.

  b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

  c) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

  d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  e) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d´indemnitzacions per raó del servei

  h) Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s´aproven les regles bàsiques i els programes mínims a què s´ha d´ajustar el procediment de selecció dels funcionaris/àries de l´Administració local.

  i) Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  j) Llei 26/2010, de 3 d´agost de LRJ-PACat

  k) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (pel què respecte al personal laboral).

  l) Llei 40/2015, d´1 d´octubre, del règim jurídic del Sector Públic.

  m) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres

  937023600

  rrhh@ajllavaneres.cat

  arcemm@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^