Participació ciutadana - Sant Andreu de Llavaneres

Notícies

1. Preàmbul

La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Llavaneres, amb el suport de l'àrea d'Economia, posa en marxa la quarta edició dels Pressupostos Participatius, un procés participatiu mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà en què invertim una part dels recursos públics.

Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la implicació dels veïns i veïnes en els afers públics i afavorir la inclusió i la cohesió socials. D'aquesta manera, l'Ajuntament manté l'aposta per la transparència, la participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania.

Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són:

 •     Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels recursos públics.
 •     Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal
 •     Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les actuacions.
 •     Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania

2. Objecte de les Bases

Amb aquestes bases es vol regular el procediment a seguir per elaborar el Pressupost Participatiu 2021 de Sant Andreu Llavaneres.

És, justament, un document obert i revisable anualment en funció de l'avaluació del procés participatiu anterior.

Aquestes bases seran vigents fins a l'aprovació del document del Pressupost Participatiu 2022.

3. Projectes

3.1. Dotació pressupostària

L'Ajuntament es compromet a reservar una partida de 100.000 euros del pressupost municipal del 2021. Durant el procés participatiu actual es proposarà, debatrà i es decidirà en què invertir-hi aquests recursos públics.

Els projectes presentats poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. La partida d'inversions permet fer accions globals que poden incidir en l'espai públic, l'urbanisme, els equipaments o la mobilitat.

Una inversió és allò que l'Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Els projectes a presentar, per tant, poden significar la construcció, adequació o reforma d'equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes.

Per tant, es consideren inversions:

- La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltat, senyalística vial…).

- La reforma d'edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques …).

- L'adquisició o reposició de vehicles.

- L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

En canvi, no es consideren inversions:

- Les despeses per a la contractació de personal.

- La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització d'esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats,...), les campanyes educatives o de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…

- El manteniment d'infraestructures i equipaments.

- La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d'assistència econòmica.

- La reforma d'espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.

3.2. Criteris de les propostes

Les propostes presentades han de complir amb les següents condicions:

1. Tenir un interès general i de gaudi per a tota la població, no només per a col·lectius específics.

2. Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica.

3. Concretar la inversió a realitzar i ser valorable econòmicament

4. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existents.

5. No contradir els plans municipals aprovats.

6. Ser viables tècnicament.

7. Plantejar actuacions sostenibles, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament presents i futures.

8. No superar la quantitat econòmica assignada.

9. Ser considerada una inversió, amb principi i amb final.

10. No contemplar subvencions, ajuts o altres tipus d´assistència econòmica.


4. Òrgans del procés

Per a l'organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost Participatiu, es preveuen els següents òrgans:

- Comissió Tècnica. Impulsada per la Regidoria de Participació Ciutadana i formada per personal tècnic de les àrees de l´ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes, principalment de les regidories d´Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment, Medi Ambient i Mobilitat. És l'encarregada d'avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits. Aquesta comissió redactarà els informes tècnics i econòmics dels projectes seleccionats per a la votació. Segons les propostes que es traslladin a valoració, s´incorporà personal tècnic d´altres àrees de l'Ajuntament.

- Equip de treball del Pressupostos Participatius. Mitjançant sorteig públic -fent servir el programa amb el qual es designen els presidents i vocals de les meses electorals-, dies abans de la presentació del procés participatiu, s´escullen 400 veïns d'entre les persones inscrites en el cens electoral a data de la realització del sorteig. Aquests veïns reben a casa una carta signada per l'alcalde en què l'Ajuntament els crida a participar en el Pressupost Participatiu 202a com a membres de l'equip de treball. La funció d´aquest col·lectiu és proposar, debatre i escollir els projectes a executar amb els 100.000 euros reservats dins del pressupost municipal. La novetat d´aquesta quarta edició és que, fruit de la posada en marxa del procés participatiu ‘Gent del Barri´, l'equip de treball incorporarà dos representants de cadascun dels set barris de Llavaneres i, per tant, un total de catorze persones més; voluntaris sortits de les assemblees del mes de novembre.

5. Estructura del procés

El Pressupost Participatiu s'estructura en quatre grans moments de participació ciutadana:

1. Pluja d'idees

2. Valoració/debat/preselecció de propostes

3. Priorització final

Es desenvolupa en les següents fases:

Fase 1. Definició i presentació del procés de Pressupost Participatiu

Fase 2. Presentació de propostes

Fase 3. Validació i valoració tècnica de les propostes

Fase 4. Consens i preselecció de propostes finalistes

Fase 5. Presentació pública i votació dels projectes

Fase 6. Avaluació dels resultats

Fase 7. Execució dels projectes i seguiment


6. Desenvolupament del procés

Fase 1. Definició i presentació del procés de Pressupostos Participatius

El procés participatiu per definir el Pressupost Participatiu 2021 de Llavaneres anirà acompanyat d'una campanya de comunicació amb l'objectiu de fomentar la dinamització i la mobilització dels veïns cridats a participar-hi.

En aquesta fase es presentarà públicament el procés de Pressupost Participatiu 2021 i s'iniciarà la campanya informativa per explicar els seus objectius. La campanya informativa inclou: enviament de cartes als veïns escollits per sorteig, sessió de presentació pública i habilitació d'un espai web al minisite de Participació Ciutadania, així com publicació de notícies de seguiment de les fases de treball a través del portal web de l'Ajuntament.

Fase 2. Presentació de propostes

En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida de propostes dels membres de l´equip de treball, que tindrà una durada d´una setmana.

Qui pot presentar una proposta?

Les persones que prèviament han estat escollides mitjançant sorteig públic.

On presentar la proposta?

Prèvia identificació, els participants hauran de presentar les propostes a través de la plana web www.ajllavaneres.cat/pressupostosparticipatius.

Com presentar la proposta?

Les propostes hauran de contenir com a mínim els següents apartats:

 • Nom de la persona
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
 • Títol de la proposta
 • Necessitat que es vol resoldre
 • Descripció de l'actuació a realitzar
 • Ubicació (no obligatori).
 • Categoria (mobilitat i seguretat vial, equipaments municipals, espais verds i paisatge urbà, espais de lleure, infraestructures, altres)

Annexes on adjuntar fotografies, dibuixos, plànols o vídeos que millorin l´explicació.

Per aclarir dubtes, els proposants es podran posar en contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana per correu electrònic participacio@ajllavaneres.cat.


Fase 3. Validació i valoració tècnica de les propostes

En aquesta fase, es desenvolupen dues accions, una primera validació tècnica de les propostes i la valoració tècnica i econòmica de les propostes viables.

D'una banda es farà una primera validació tècnica de totes les propostes presentades, observant que compleixin amb els criteris establerts. Si hi ha propostes repetides o molt similars s'unificaran en una de sola, la qual cosa s´informarà a les persones proposants. Aquesta valoració la farà la Regidoria de Participació Ciutadana.

Una vegada s'obtingui el llistat de propostes viables, aquestes seran valorades pels serveis tècnics corresponents que emetran un breu informe tècnic. D'aquesta manera transformaran les propostes que compleixin els requisits en projectes.

El llistat de propostes viables i no viables es publicarà a la web dels Pressupostos Participatius.


Fase 4. Presentació pública i votació dels projectes

Aquesta fase consisteix d´una banda en la presentació pública dels projectes finalistes i d´altra banda en la votació dels projectes per part dels participants en el procés participatiu. En cas que el nombre de propostes viables presentats sigui molt elevat es procedirà a una primera selecció dels projectes. Seran aquests projectes els que es valoraran econòmicament per part dels tècnics municipals.

Dies abans de la votació, s´explicaran els projectes en una sessió de presentació i debat.

Qui pot votar?

Tenen dret a votar les 400 persones majors de 18 anys i empadronades a Llavaneres que han estat escollides aleatòriament i mitjançant sorteig públic per participar en els pressupost participatiu del proper exercici.

Com i on es podrà votar?

La votació serà online mitjançant el web www.ajllavaneres.cat/pressupostparticipatiu20 on hi haurà els següents apartats: Nom i cognoms, DNI, correu electrònic, llistat dels projectes amb el seu import corresponent. Els projectes estaran organitzats per categories per facilitar la seva lectura.

Cada ciutadà/ana podrà votar 5 projectes.

Fase 5. Avaluació dels resultats

Al finalitzar el període de votació, els resultats es publicaran a la plana web i se'n farà difusió a través dels mitjans de comunicació.

Amb l'objectiu d'avaluar el procés participatiu, s'habilitarà un qüestionari a la web per valorar les diferents fases dels pressupostos participatius.

En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés. Si es considera convenient s´incorporaran modificacions en la present Guia amb l'objectiu de millorar posteriors processos de Pressupostos Participatius.


Fase 6. Execució dels projectes i seguiment

L'Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir l'import dotat econòmicament en els pressuposts del 2021 amb aquesta finalitat. L´Ajuntament decidirà el calendari d´execució dels projectes.

Cal tenir en compte que l´execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació administrativa corresponent. En cas de demora en l´execució dels projectes, s´informarà a la ciutadania.

La Regidoria de Participació Ciutadana farà el seguiment dels projectes seleccionats i es podrà obrir a la participació de les persones responsables dels projectes seleccionats i dels tècnics municipals. A la plana web de l´Ajuntament s´informarà de l'estat d'execució dels projectes.