Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis a les Persones Educació Notícies
La presentació de sol·licituds es farà telemàticament entre el 13 i el 22 de maig

Tramitació electrònica:

El procés de preinscripció per al curs 2020-2021 serà per tramitació electrònica, omplint els formularis següents:

Preinscripció LLIP Minerva: formulari

Preinscripció LLIP Sant Nicolau: formulari

Un cop enviat el formulari, cal imprimir i signar el document de preinscripció i acompanyat de la documentació requerida, lliurar-lo per mitjans telemàtics a través d’un correu electrònic a les llars d’infants públiques:

Correu electrònic LLIP Minerva

Correu electrònic LLIP Sant Nicolau

El termini per fer la sol·licitud de preinscripció electrònica acaba a les 23.59 h de l’últim dia del termini.

Tramitació presencial:

 • Excepcionalment, si el sol·licitant no pot tramitar la preinscripció electrònicament, concertarà cita prèvia amb la llar d’infants escollida en primera opció, per tramitar-la presencialment. En qualsevol cas, haurà de portar la documentació i assistir a la cita amb les mesures de protecció personal requerides.
 • Se sol·licitarà cita prèvia omplint el formulari Cita prèvia per a la preinscripció 2020-2021
  • El dia de l’entrevista, s’hauran de tenir en compte les següents recomanacions:
   Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
  • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar les sol·licitud en paper, hauran de portar el seu propi bolígraf.
  • Recomanació de portar mascareta i guants
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • El termini per fer la sol·licitud de preinscripció presencial acaba a les 14.00 h de l’últim dia del termini.

Donat que l’oferta de places municipals de les llars d’infants està distribuïda en dos centres (Llar d'infants municipal Minerva i Llar d'infants municipal Sant Nicolau) i poden incloure’ls per ordre de preferència en la sol·licitud, caldrà tramitar la sol·licitud de preinscripció amb el centre que figuri com a primera opció. El fet de demanar una plaça municipal en la preinscripció no implica en cap cas la garantia d’obtenir-ne una. La presentació de més d’una sol·licitud en llars d’infants del mateix municipi per accedir als ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre (Annex 1 art. 2 Resolució EDU/576/2020).


Documentació i criteris de prioritat

 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.
 • Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.
 • Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.
 • No es puntuaran aquells criteris que no estiguin justificats documentalment en el termini de preinscripcions

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.
 • Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteris generals

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre. Barem: 40 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà o germana.

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Documentació: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Renda anual de la unitat familiar en cas que el pare, la mare, el tutor o el guardadorsiguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne, el pare o mare o el germà. Barem: 10 punts

 • Documentació
 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteri complementari

- L'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts


Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.