Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Agenda 15-06-2021 Marcs Societat 2021 Forma't 2021

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és:
Desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible en l´entorn professional.
En finalitzar el curs el participant ha de:
1. Comprendre la naturalesa dels conflictes.
2. Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
3. Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
4. Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
5. Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
6. Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
7. Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l´estratègia més adient.
8. Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

CONTINGUTS

UNITAT DIDÀCTICA 1. EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1.1. La comunicació interpersonal
1.2. Tipus de comunicacions
1.3. La comunicació eficaç
1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes

UNITAT DIDÀCTICA 2. RESOLUCIÓ ASSERTIVA DELS CONFLICTES
2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió
2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç
2.3. Escolta activa, rapport, Feed-back, el missatge
2.4. L´assertivitat. Què és? Com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la?
2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

UNITAT DIDÀCTICA 3. EMPATIA: HABILITAT PER RESOLDRE CONFLICTES
3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d´acords mútuament favorables i
negociació eficaç
3.2. Empatia: Què és? Com aplicar-la i com desenvolupar-la?
3.3. Estils de comportament. Entendre i aprendre com es comporta la persona permillorar
l´empatia
3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts
3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6. Els diferents tipus de conflictes

UNITAT DIDÀCTICA 4. METODOLOGIA PER A RESOLDRE CONFLICTES
4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes
4.2. La mediació i la negociació
4.3. Com arribar a acords favorables

UNITAT DIDÀCTICA 5. ELS ESTILS DE NEGOCIACIÓ
5.1. Els models de negociació: Negociació per posició, negociació per principis, negociació
per situació
5.2. Fases de la negociació
5.3. Preparació de la negociació
5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de
la negociació i pla de concessions
5.5. Estudi del mitjà
5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
5.7. Planificació de la negociació
5.8. Avaluació de la relació de forces. La identitat global
5.9. Els valors
5.10. Els estatuts
5.11. Els poders
5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal
negociar
5.13. La banda d´objectius
5.14. Conducció de la negociació
5.15. Discussió
5.16. La informació en la negociació
5.17. Problemes de forma
5.18. Propostes