Escut de Sant Andreu de Llavaneres
Portada Àrea de Serveis Territorials Urbanisme Catàleg de tràmits Urbanisme, Activitats i Medi Ambient
 • Estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de tots aquells elements aparents des de la via pública, com:

  1. Marquesines.

  2. Rètols.

  3. Aparells d'aire condicionat, excepte els que donin servei a activitats subjectes a llicència d'activitats.

  4. Antenes, xemeneies, i altres instal·lacions que siguin visibles des de la via pública, tret la instal·lació de tendals que se sotmetrà al règim de comunicació prèvia.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència d'implantació d’elements visibles a la via pública (model LL06).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència d’instal·lació d’elements visibles a la via pública i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal., degudament emplenat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la seva correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació,
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents i de l’impost de construcció, instal·lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Dos exemplars de la documentació gràfica i escrita que expliqui les característiques i emplaçament de l’element proposat, el que s’inclogui, com a mínim, la següent informació:

  a. Memòria descriptiva de les obres a què es refereix la sol·licitud.
  b. Plànol d’emplaçament que determini la localització de les obres a realitzar.
  c. En funció de la naturalesa de la intervenció, plànols o croquis on s’hi detallarà gràfica i numèricament tot allò que sigui necessari per facilitar el seu examen i comprovació en relació amb el compliment dels paràmetres d’aplicació.
  d. Fotografies de l’emplaçament en el qual es pretengui fer l’actuació.
  e. Justificació, si s’escau, del compliment de la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenament per la protecció del medi nocturn.
  f. Pressupost de la instal·lació.

  En els casos d’especial complexitat, dimensions i/o seguretat dels elements a instal·lar, caldrà, a més aportar la següent documentació:

  g. Estudi bàsic de seguretat i salut.
  h. Assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d´un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, o l´ocupació de la via pública. A tals efectes caldrà obtenir la corresponent llicència i autorització, respectivament.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat