Dijous, 19 d'abril

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Pancarta de portada
PortadaPortada - Competències de la Junta de Govern LocalCompetències de la Junta de Govern Local
Competències de la Junta de Govern Local

a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

b) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de tresoreria sempre que l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i la rendir comptes, de conformitat amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

c) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general no expressament atribuïts al Ple, així com l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d´urbanització.

d) Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l´import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia esmentada.

e) L'aprovació dels projecte d'obres i de serveis quan tingui la competència per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.

f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d'euros, així com l'alienació de patrimoni que no superi l'esmentat percentatge ni la quantia indicada en els casos següents:

• L'alienació de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
• L'alienació de béns mobles, excepte dels declarats de valor històric o artístic l'alineació dels quals no estigui prevista en el Pressupost.

g) L'atorgament de tot tipus de llicències, excepte quan una llei sectorial atribueixi el seu atorgament al Ple.

AJUNTAMENT
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 937 023 600 - Fax 937 023 637