X
Emergència per sequera!
PREGUNTES FREQÜENTS
 • Per què hem optat per la recollida de residus porta a porta com a model per a Llavaneres?Plegar/desplegar camp

  El model de recollida de residus amb contenidors oberts al carrer té un sostre de del 45-55% de recollida selectiva i no ens garanteix una bona qualitat dels residus recollits.

  El 85% dels residus que generem es poden reciclar. En el context d’emergència climàtica que ens trobem cal implantar models de recollida que ens permetin apropar-nos al màxim nivell de reciclatge i assolir els objectius marcats per la Unió Europea, que demanen assolir uns resultats de reciclatge del 65% l’any 2030.

  Els models que ens permeten assolir índexs elevats de reciclatge contribueixen a mitigar l’emergència climàtica, a reduir la dependència a nivell de recursos que tenim com a país –no podem oblidar que som un país pobre en primers matèries–i ens permeten estabilitzar els costos associats a la gestió de residus.

 • Quins objectius ens hem marcat a Llavaneres?Plegar/desplegar camp

  El primer dels objectius és donar compliment a les directrius marcades per la UE i assolir el 70-75% de recollida selectiva, per tal de garantir el 65% de reciclatge efectiu que ens demanen per l’any 2030.

  Paral·lelament, el porta a porta ens permet estabilitzar els costos, ja que redueix la dependència als increments associats al tractament de la fracció resta i implantar taxes més justes basades en el pagament per generació, amb el qual on qui més recicla menys paga.

 • Què és el porta a porta?Plegar/desplegar camp

  És un model de recollida de residus que consisteix a deixar els residus ben separats a la via pública, davant de casa, seguint un calendari i un horari preestablerts. Els residus es treuen al carrer ben separats en cubells el dia que toca.

  En funció de la tipologia de municipi, existeixen molts models de porta a porta diferents. Segons el  municipi, varia la forma de treure els residus, les fraccions que es recullen porta a porta, les freqüències de recollida i els horaris. Cal, doncs, implantar el model de porta a porta que millor s’adapta a les característiques urbanístiques i socioeconòmiques de cada municipi.

 • On més es fa la recollida porta a porta?Plegar/desplegar camp

  La recollida porta a porta es fa en més de 275 municipis a tot Catalunya i és el model més estès a les principals regions i ciutats europees.

  Grans ciutats com Milà, Munic, Berlín, Parma, Londres, Berna o Ljubljana, entre d’altres, tenen implantada la recollida porta a porta amb resultats de recollida selectiva que superen el 60%.

 • Per què amb el porta a porta s'obtenen millors resultats de recollida selectiva?Plegar/desplegar camp

  Principalment perquè es limita la freqüència d’aportació de la fracció resta, que és la fracció que volem minimitzar. També perquè s’individualitza l’aportació dels residus, que es deixen davant de casa, i es poden implantar sistemes de fiscalitat també individualitzats. D’aquesta manera es motiva tots els habitatges i comerços a separar per
  fraccions.

  Per contra, amb el sistema de contenidors oberts a la via pública la resta es pot llençar cada dia durant les 24 hores, de manera que no hi ha cap incentiu per fer-ho bé.
  És un sistema basat en l’anonimat i el voluntariat i té un topall molt clar.

  Amb el porta a porta s’aconsegueixen resultats de recollida selectiva d’entre el 70 i el 90%, alhora que comporta una reducció dels residus que es generen. Es calcula que els dos primers anys els residus es redueixen al voltant del 15%.

 • Quins avantatges té la recollida porta a porta?Plegar/desplegar camp

  El primer és que s’eliminen els contenidors del carrer. Estem molt acostumats a aquesta imatge, però la realitat és que ningú els vol davant de casa i massa sovint s’hi
  abandonen bosses al voltant i s’hi acumulen mobles i trastos vells.

  La recollida porta a porta ens evita haver-nos de desplaçar per aportar els nostres residus, ja que els deixem davant de casa. Aquest és un avantatge que agraeixen sobretot les persones grans.

  Un altre avantatge important és que permet introduir un reconeixement fiscal a aquells que ho fan bé i eliminar la tarifa plana de taxa que paguem fins ara.

 • Què passa si trec els residus malament?Plegar/desplegar camp

  Els residus que no es treguin com pertoca no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu d’incidència per tal de comunicar-ho i animar a  esmenar l’error.

  Es consideren incidències:

  • Els residus que es deixin sense cubell.
  • Els residus trets el dia que no pertoca.
  • No utilitzar bossa compostable per l’orgànica.
 • Puc treure el cubell reixat per l'orgànica en lloc del marró?Plegar/desplegar camp

  No, el cubell reixat és per a la cuina, cal treure el marró de 20 litres, que és el que porta el xip i realitza la funció de comptador.

 • Què passa si m'equivoco de dia o trec els residus mal separats?Plegar/desplegar camp

  Si es treuen residus barrejats o no se segueix el calendari, no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu d’incidència per tal de comunicar-ho.

 • Obriran les bosses per controlar si ho fem bé?Plegar/desplegar camp

  En cap cas s’obriran bosses per valorar la separació correcta. Hi ha altres sistemes com el pes de la bossa, etc, que permeten valorar-ne el contingut.

 • Ens sancionaran si ho fem malament?Plegar/desplegar camp

  Inicialment es realitzarà una tasca informativa i educativa per tal que la ciutadania s’adapti al model. L’objectiu és evitar posar sancions per actuacions incíviques i garantir
  que tothom entén i participa correctament en el porta a porta.

 • Què faig si se'm trenca un cubell o tinc alguna altra incidència amb els materials d'aportació?Plegar/desplegar camp

  Podeu adreçar-vos a l’Oficina del Porta a Porta i us lliuraran gratuïtament un nou cubell o resoldran la incidència del material en qüestió.

 • Què he de fer si canvio de domicili?Plegar/desplegar camp

  Els cubells van associats al domicili. Si canvieu de domicili, cal que ho comuniqueu a l’Oficina del Porta a Porta i us lliuraran uns nous cubells.

 • Per què els cubells porten xip?Plegar/desplegar camp

  Els cubells porten un xip que es llegeix cada vegada que es recull la fracció. Fan la funció de comptador. Els xips contenen un codi que està associat a l’habitatge i no guarden dades personals. L’anàlisi d’aquests registres ens permet fer un seguiment de la participació i implantar un sistema de taxes ajustat a cada llar en funció del que recicla.

 • Com es garanteix la protecció de dades?Plegar/desplegar camp

  Tant els xips dels cubells i els contenidors, com les targetes per accedir a les bústies per a la recollida de bolquers, s’associen a l’objecte tributari de la taxa de residus, és a dir, a l’habitatge o a l’activitat econòmica, de manera que les dades amb les quals es treballa són les mateixes que les actuals, les de la taxa d’escombraries.

  D’altra banda, com que en el moment de la implantació us informarem sobre l’ús d’aquestes dades, signareu la documentació legalment establerta.

 • Per a què serveix donar les meves dades en el moment de recollir el material?Plegar/desplegar camp

  Les dades que es donen en el moment de recollir el material, bàsicament el nom de la persona de referència i el contacte, només s’utilitzen per a les comunicacions. Si
  el servei disposa d’aquestes dades, podreu rebre informació de servei, avisos, notificacions personalitzades, etc. D’aquesta manera es potencia la comunicació bidireccional.

 • Si l'habitatge és de lloguer, s'han de donar les dades del propietari o del llogater?Plegar/desplegar camp

  Tot i que el codi del xip s’associa a l’adreça de l’habitatge, a efectes de contacte, podeu donar les dades que decidiu en cada cas en funció de qui vulgueu que rebi la informació i els possibles avisos.

 • Puc canviar les dades de contacte? Com?Plegar/desplegar camp

  Sí, podeu canviar les dades de contacte en qualsevol moment adreçant-vos a l’Oficina del Porta a Porta.

^