Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 11.03.2021
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Preinscripció per al curs 2021-2022 a les escoles bressol municipals
La presentació de sol·licituds de preinscripció es farà telemàticament entre el 10 i el 21 de maig de 2021

Aquí us podeu descarregar un document informatiu sobre el procés de preinscripció.

Vine a l'escola bressol!

Informació general

Per ser admesos en una escola bressol o una llar d'infants pública, l'infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2021-2022. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions, consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

Enllaços d'interès

Web Estudiar a Catalunya

Procés de preinscripció

Tramitació electrònica

L'Escola Bressol Minerva: el vídeo

L'Escola Bressol San Nicolau: el vídeo

Calendari

 • Publicació de l'oferta: del 5 al 7 de maig de 2021
 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
 • Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
 • Sorteig del número de desempat: del 9 a l’11 de juny de 2021
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la la llista d'espera: 15 de juny de 2021
 • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021

L'oferta de places a les escoles bressol municipals es farà pública als taulers d’anuncis de les llars d’infants municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres; tindrà caràcter provisional i estarà sotmesa a possibles modificacions posteriors, que es faran públiques pels mateixos mitjans. La relació definitiva d’alumnat admès es farà d’acord amb l’oferta final.

El procés d’admissió, preinscripció i matrícula als centres públics es realitzarà seguint les instruccions publicades en el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

El procés de preinscripció per al curs 2021-2022 serà per tramitació electrònica i caldrà fer arribar emplenats els següents formularis:

 • Preinscripció LLIP Minerva: formulari (pendent)
 • Preinscripció LLIP Sant Nicolau: formulari (pendent)

AVÍS | Els formularis s'activaran a les 12 de la nit de dilluns 10 de maig. Aquí.

Un cop enviat el formulari, cal imprimir i signar el document de preinscripció i, acompanyat de la documentació requerida, lliurar-lo per mitjans telemàtics a través d’un correu electrònic a les llars d’infants públiques:

El termini per fer la sol·licitud de preinscripció electrònica finalitza a les 23.59 h de l’últim dia del termini.

Donat que l’oferta de places municipals de les llars d’infants està distribuïda en dos centres (Llar d'infants pública Minerva i Llar d'infants pública Sant Nicolau) i poden incloure’ls per ordre de preferència en la sol·licitud, caldrà tramitar la sol·licitud de preinscripció amb el centre que figuri com a primera opció.

El fet de demanar una plaça municipal en la preinscripció no implica en cap cas la garantia d’obtenir-ne una. La presentació de més d’una sol·licitud en llars d’infants del mateix municipi per accedir als ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Documentació i criteris de prioritat

 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.
 • Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.
 • Aquests criteris i el barem de punts que té associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les.
 • En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.
 • No es puntuaran aquells criteris que no estiguin justificats documentalment en el termini de preinscripcions
 • La falsedat en les dades aportades en la sol·licitud està regulada en l’article 67 del Decret 11/2021, de 16 de febrer.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

1.- Criteris generals i barem

a) Criteri de l'existència de germans matriculats al centre o de pares o tutors legals que treballin al centre : Per tenir germans matriculats o germanes matriculades al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 40 punts.

No s'aplica el criteri de germans matriculats en els ensenyaments de primer cicle d'educació infantil per garantir el dret d'accés en condicions d'igualtat, d'acord amb els articles 4 i 47.6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol.

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

b) Criteri de la proximitat del domicili de l'alumne o alumna del centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne o alumna que sigui major d'edat:
- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en la zona educativa del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

Documentació: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres i certificat o contracte de treball vigent.

c) Criteri de la renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició de família nombrosa:
- Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Criteri de la discapacitat en l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans:
- Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.  


2.- Criteris complementaris

a) Criteri de la condició legal de família nombrosa o monoparental:

- Quan l'alumne o alumna formi part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Com matrícular-se?

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.


Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu i la declaració responsable de no vacunació.
 • El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar respecte l'al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància a la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.
 • Declaració responsable de complir amb les mesures sanitàries i de seguretat

En cas de ser admès, caldrà realitzar la matrícula del 16 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

L’ALUMNAT QUE NO FORMALITZI LA MATRÍCULA EN EL PERÍODE ESTABLERT ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIA A LA PLAÇA ADJUDICADA.

Llistes d'espera

Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir a cadascuna de les llars es gestionaran seguint els mateixos criteris d’assignació de llocs escolars. La seva regulació s’estableix en el Reglament de règim intern de les llars d’infants públiques de Sant Andreu de Llavaneres.

Informació relacionada
Es faran durant el mes d'abril, de manera presencial i amb cita prèvia
Diputació de Barcelona
^