Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies | PUBLICAT 07.05.2024
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Notícies
Procés de preinscripció per al curs 2024-2025 a les llars d'infants públiques
La presentació de sol·licituds es farà telemàticament entre el 8 i el 21 de maig

Les famílies amb infants d'entre 0 i 3 anys que vulguin matricular-los en una de les dues llars d'infants públiques de Llavaneres han de fer la preinscripció, de manera electrònica, entre el 8 i el 21 de maig. Més informació del procés de preinscripció i matriculació, en l'anunci publicat a l'e-tauler (22/3/2024). En aquest espai web us expliquem com fer-ho.

 Calendari 

 • Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de juny de 2024
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024
 • Període de matrícula: del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos

 Enllaços d'interès 

Web Estudiar a Catalunya

Procés de preinscripció

L'Escola Bressol Minerva: el vídeo

L'Escola Bressol San Nicolau: el vídeo

 Tramitació electrònica 

El procés de preinscripció per al curs 2024-2025 serà per tramitació electrònica, omplint els formularis següents:

 • Preinscripció LLIP Minerva: formulari. Vigent a partir del 8 de maig.
 • Preinscripció LLIP Sant Nicolau: formulari. Vigent a partir del 8 de maig.

Un cop enviat el formulari, cal imprimir i signar el document de preinscripció i acompanyat de la documentació requerida, lliurar-lo per mitjans telemàtics a través d’un correu electrònic a les llars d’infants públiques:

El termini per fer la sol·licitud de preinscripció electrònica finalitza a les 23.59 h de l’últim dia del termini, el 21 de maig de 2024.

 Casos excepcionals Excepcionalment, si el sol·licitant no pot tramitar la preinscripció electrònicament, concertarà cita prèvia amb la llar d’infants escollida en primera opció, per tramitar-la presencialment.

AVÍS | Donat que l’oferta de places municipals de les llars d’infants està distribuïda en dos centres (Llar d'infants municipal Minerva i Llar d'infants municipal Sant Nicolau) i poden incloure’ls per ordre de preferència en la sol·licitud, caldrà tramitar la sol·licitud de preinscripció amb el centre que figuri com a primera opció. El fet de demanar una plaça municipal en la preinscripció no implica en cap cas la garantia d’obtenir-ne una. La presentació de més d’una sol·licitud en llars d’infants del mateix municipi per accedir als ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre (Annex 1 art. 2 Resolució EDU/465/2024).


 Documentació i criteris de prioritat 

 • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.
 • Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.
 • Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.
 • No es puntuaran aquells criteris que no estiguin justificats documentalment en el termini de preinscripcions

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne.
  • Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri.

a) Criteris generals

1. Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) Barem: 50 punts

  • Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
  • Documentació: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

3. Renda anual de la unitat familiar en cas que el pare, la mare, el tutor o el guardador siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 15 punts

  • Documentació: acreditació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

b) Criteris complementaris

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne, el pare o mare o el germà. Barem: 15 punts

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5. Quan el pare o mare o tutor legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/na o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu)  Barem: 10 punts

6. L'alumne/a forma part d'una familia nombrosa o monoparental. Barem: 10 punts.

  • Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

7. L'alumne/a ha nascut en un part múltiple. Barem: 10 punts

  • Documentació: llibre de familia.

8. L'alumne/a es troba en situació d'acolliment familiar. Barem: 10 punts.

  • Documentació: la resolució d'acolliment del Departament de Drets Social.

9. Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 punts.

  • Documentació: s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior. 
Informació relacionada
Del 8 al 20 de maig, l'EMM preinscriurà els nous alumnes i del 8 al 21 de maig, podreu inscriure els vostres fills de 0 a 3 anys als centres públics de la vila
A la Minerva es farà la tarda de dilluns 22 d'abril i a la Sant Nicolau la de dilluns 29
Diputació de Barcelona
^