X
La tardor de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Registre d’activitats de tractament (RAT) – Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Control de versions

Acte d’aprovació i data

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

Versió inicial

Decret d’Alcaldia 234/2021, de 29 de març

A partir del 29 de març de 2021

16

Identificació del responsable

Responsable

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Plaça de la Vila, 1,

08392, Sant Andreu de Llavaneres.

937 023 600

ajuntament@ajllavaneres.cat

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Diputació de Barcelona

DSTSC-SAMSE

Recinte Mundet-Migjorn

Bloc B (2a planta)

Pg. de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona

934 726 500

dpd.ajllavaneres@diba.cat

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable

Padró Municipal d'Habitants
Recursos humans
Expedients administratius no inclosos en altres àmbits
Gestió econòmica i contractació
Gestió tributària
Registres municipals
Usuaris de serveis municipals
Educació
Videovigilància
Registre d'interessos
Participació ciutadana
Promoció econòmica i ocupació
Relacions institucionals
Gestió dels sistemes d'informació i de la seguretat
Serveis socials
Seguretat ciutadana


Detall dels tractaments en qualitat de responsable:

AT 1: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Àmbit del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Denominació de l’activitat del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD, que es desprèn de l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Finalitats del tractament

Gestionar el Padró Municipal d’Habitants

Acreditar la residència i el domicili habitual i la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la població

Usos amb finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica i d’estadística

Utilitzar les dades per tal de comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals

Elaboració del cens electoral

Reconeixement de drets

Categories d’interessats

Ciutadans

Residents al municipi

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Nacionalitat

Dades familiars

Dades acadèmiques i professionals:

Formació, titulacions

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Institut Nacional d’Estadística (art 10 Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública)

Altres administracions públiques (art 16.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local)

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Conservació permanent. Encara que es produeixi la baixa del Padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 2: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS

Àmbit del tractament

Recursos Humans

Denominació de l’activitat del tractament

Recursos Humans

Base jurídica

Consentiment de l’interessat, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Execució d’un contracte en el qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió del personal

Seguiment de l’activitat laboral i de l’horari laboral

Formació del personal

Gestió i resolució d’incidències

Confecció de la nòmina dels empleats a efectes de l’abonament de les contraprestacions econòmiques

Atorgament de llicències, permisos o bestretes

Control de l’accés a les instal·lacions municipals

Gestió dels processos selectius, informació sobre la convocatòria i resultats, i avaluació dels candidats

Documentar els processos de prevenció, vigilància i promoció de la salut del personal segons la normativa reguladora

Planificar actuacions de millora organitzativa

Gestió de les compatibilitat professionals dels treballadors

Gestió de prestacions del personal

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Empleats municipals

Estudiants en pràctiques o becaris

Col·laboradors formatius

Beneficiaris

Candidats a llocs de treball

Membres electes

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Número de la Seguretat Social o mutualitat

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Empremta dactilar

Imatge

Nom d’usuari

Identificador personal

Número de registre personal

Targeta sanitària

Geolocalització

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Dades familiars

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Característiques físiques

Informe d’aptitud psicològica

Dades de circumstàncies socials:

Permisos i autoritzacions personals

Situació familiar

Llicències

Dades acadèmiques o professionals:

Formació i titulacions

Historial acadèmic

Experiència professional

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Professió

Dades d’ocupació professional:

Lloc de treball

Dades no econòmiques de nòmina

Historial laboral

Dades de seguiment de l’activitat laboral

Permisos i llicencies

Faltes i sancions

Situació de desocupació

Cos i escala

Categoria i grau

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

Dades econòmiques de nòmina

Dades bancàries

Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Plans de pensions

Assegurances

Ingressos i rendes

Dades relatives a condemnes i infraccions penals:

Dades relatives a antecedents penals

Dades relatives a delictes de naturalesa sexual

Separació del servei

Dades de categories especials

Afiliació sindical (a efectes de descomptar la quota sindical de la nòmina)

Salut (grau de discapacitat, informes d’aptitud psicològica, test psicotècnics, baixa mèdica, accidents laborals, entre d’altres)

Dades relatives a la vida sexual o a l’orientació sexual (certificat del Delictes de Naturalesa Sexuals)

Dades biomètriques (empremta dactilar, signatura biomètrica, entre d’altres)

Categories de destinataris de comunicacions

Entitats bancàries

Altres Administracions Públiques (Administració Tributària, Institut Nacional de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Departament d’Empresa i Ocupació, Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, Consorci Administració Oberta de Catalunya)

Jutjats i tribunals

Altres participants en processos judicials

Mútues d’accidents de treball i malalties professionals col·laboradores amb la Seguretat Social

Representants sindicals

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

En relació a la confecció de la nòmina dels empleats de l’Ajuntament a efectes d’abonament de les contraprestacions econòmiques pel seu treball, d’acord amb l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social i amb l’article 4 del Reial Decret 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social, el termini de conservació serà de 4 anys

En relació a la gestió dels processos de selecció de personal, entrevistes i avaluacions de candidats, organització i informació sobre els resultats de la convocatòria, el termini de conservació serà fins la revocació del consentiment de la persona interessada, o bé, d’acord amb l’establert en l’article 72 de LOPDGDD i d’acord amb el Dictamen 2/2017, del Grup de Treball de l’article 29; “la informació dels candidats no es conservarà més temps del necessari per complir amb les finalitats del tractament de dades personals, en concret, tan aviat com sigui conegut que no es farà una oferta de treball al candidat”.

En relació al seguiment del compliment de la jornada laboral, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert a l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, que s’estableix en 4 anys.

En relació a l’obligació de donar compliment a l’obligació de registre de la jornada laboral, s’eliminarà d’acord amb l’establert a l’article 10 del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

En relació a la formació dels empleats, fins que es produeixi la revocació del consentiment de l’interessat, o bé, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

En relació a la gestió de la prevenció de riscos laborals, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, en aquest cas serà de 5 anys.

En relació al desenvolupament de les accions de vigilància de la salut dels treballadors, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En relació a les baixes mèdiques s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents setanta i quatre dies de la seva duració, en aquest cas serà de 4 anys.

En relació la gestió de les infraccions i sancions del personal de l’Ajuntament d’acord amb el règim disciplinari legalment previst, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en l’article 97 de Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i, en l’article 60.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, en el cas del personal laboral.

En relació a la gestió del dret a exercir l’activitat sindical, afiliació a sindicats, permisos, formar part de la representació sindical, entre d’altres, s’eliminarà un cop hagi transcorregut el període d’obligacions legals d’acord amb l’establert en l’article 97 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, en el cas del personal laboral.

En relació a la gestió de convenis d’estudiants en pràctiques amb altres institucions d’acord amb l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 8/2014, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social el termini de conservació serà de 4 anys.

En relació a la gestió dels permisos i llicències legalment previstos, a la gestió de l’atorgament de bestretes als treballadors, la gestió dels ajuts i prestacions socials als treballadors, la gestió de les sol·licitud d’incompatibilitats professionals i l’expedició de certificats caldrà atendre al previst en el conveni col·lectiu o, en el seu cas, en la Taula d’accés i avaluació documental corresponent.

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 3: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS NO INCLOSOS EN ALTRES ÀMBITS

Àmbit del tractament

Expedients administratius que no estiguin inclosos en altres àmbits

Denominació de l’activitat del tractament

Expedients administratius que no estiguin inclosos en altres àmbits

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Execució d’un contracte en el qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Actes d’òrgans col·legiats i decrets

Gravacions de les sessions del ple i videoacta

Procediments administratius

Expedients d’obres

Expedients d’activitats

Tràmits d’urbanisme

Expedients de mobilitat urbana

Procediments judicials

Expedients de responsabilitat patrimonial

Gestió d’exercicis de drets

Drets funeraris

Emissió d’informes i certificats

Expedients sancionadors

Gestió de matrimonis civils

Gestió d’eliminació documental

Gestor de cita prèvia

Gestor de pagaments en línia

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Tercers afectats pels procediments

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Número de registre personal

Dades de característiques personals:

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Sexe

Nacionalitat

Dades de categories especials

Dades de salut.

Categories de destinataris de comunicacions

Altres administracions públiques competents en la matèria

Tercers encarregats del tractament

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

En relació a la constància de l’entrada i sortida de documents, identificació de remitents i destinataris i còmput de terminis i seguiment d’actuacions, la conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència el document que es diligencia en el registre.

En relació a la gravació de les sessions del Ple de l’Ajuntament amb naturalesa d’acta i la publicació de les sessions, la difusió en el web municipal s’ha de limitar temporalment al període necessari per assolir la finalitat que justifica la publicació de les dades, com potser donar compliment al principi de transparència en l’actuació administrativa, establint el termini de difusió de la les sessions dels plens en un any, i per les actes dels plens un termini de tres anys

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 4: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ

Àmbit del tractament

Gestió econòmica i contractació

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió econòmica i contractació

Base jurídica

Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió dels procediments de licitació municipals

Gestió de la comptabilitat municipal

Gestió de proveïdors

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Proveïdors

Contractistes i licitadors

Creditors

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Imatge

Dades economicofinanceres:

Dades bancàries

Crèdits

Préstecs

Béns subministrats

Béns rebuts

Activitats i negocis

Llicències comercials

Ingressos

Situació financera (solvència)

Situació fiscal

Acadèmiques i professionals:

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Administració tributària (art 95 Llei 58/2003, general tributària)

Entitats bancàries

Sindicatura de comptes (art 4 i art 41.4 Llei 18/2010, de 7 de juny, de la sindicatura de comptes)

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Tercers encarregats dels tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

En relació a la gestió dels procediments de contractació les dades es conservaran mentre duri el procediment i, una vegada finalitzat, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades del procediment.

En relació al sistema de control i registre de les despeses i ingressos i altres operacions econòmiques que realitza l’ajuntament, les dades es conservaran mentre duri el període de prescripció d’obligacions legals.

En relació a la gestió de proveïdors, les dades es conservaran mentre es dugui a terme la relació contractual i, una vegada finalitzat aquest període, metre es poguessin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades amb el procediment.

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 5: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Àmbit del tractament

Gestió tributària

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió tributària

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de taxes, contribucions, impostos o preus públics

Gestió d’exempcions, reduccions, deduccions i bonificacions

Canvis de subjectes passius

Gestió de fiances i dipòsits

Domiciliacions bancàries

Gestió de fraccionament o ajornaments de deute tributari

Inspeccions tributàries

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Contribuents

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Dades de característiques personals

Dades familiars

Estat civil

Edat

Nacionalitat

Dades de circumstàncies socials:

Propietats o possessions

Matrícula vehicle

Situació familiar

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

Infraccions administratives

Sancions administratives

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

Dades bancàries

Número de targeta de crèdit

Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades tributàries

Ingressos i rendes

Número de targeta de crèdit

Subsidis

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

Administració tributària

Entitats bancàries

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 6: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DELS REGISTRES MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Registres municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Registres municipals

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Registre de cens d’animals de companyia:

Registre d’animals domèstics i dels seus propietaris. Altes, baixes i modificacions.

Control d’animals de companyia

Seguiment d’infraccions relacionades.

Consultes referents al cens d’animals domèstics

Registre d’animals perillosos:

Registre dels animals considerats potencialment perillosos

Control de les incidències i renovació de les llicències

Actualització del registre d’animals potencialment perillosos

Registre d’entitats:

Gestió del Registre d’Entitats Municipals

Gestionar, formar i informar a les entitats que tenen la seu social al municipi

Realització d'inscripció de les entitats al Registre Municipal d'entitats

Comunicacions d'informació rellevant per a les entitats a les persones de contacte

Registre d’entrada i sortida

Gestió, control i garantia de la constància de l’entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l’ens local.

Gestionar la relació ciutadana amb la tramitació administrativa.

Atorgament o revocació del consentiment per a rebre notificacions electròniques, així com la representació.

Fer constar els assentaments al Registre General.

Registre d'entrades i sortides de documentació i correspondència generada i rebuda en l'exercici de les competències municipals.

Identificació de les persones remitents o destinatàries

Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment

Seguiment de les actuacions

Registre d’entrada i sortida de sol·licituds i documents dels ciutadans presentats a través de l’OAC i dirigits a les diferents àrees municipals, administracions i organismes públics

Assentament per ordre temporal de sol·licituds a través de la seu electrònica

Digitalització de la documentació associada. Derivació de les anotacions i documentació als departaments gestors destinataris

Registre i enviament de resolucions i comunicacions a persones, empreses i entitats

Registre de parelles estables:

Alta, baixa o modificació de la inscripció en el registre de parelles estables

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Imatge

Veu

Dades de característiques personals

Informe d’aptitud psicològica

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Característiques físiques

Situació familiar

Dades relatives a condemnes i infraccions administratives:

Dades relatives a antecedents penals

Infraccions administratives

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Altres administracions públiques

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.


AT 7: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT D’USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Usuaris de serveis municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Usuaris de serveis municipals

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Execució d’una relació contractual en què la persona interessa és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió del transport públic

Gestió i promoció de les activitats municipals (culturals, esportives, entre d’altres)

Gestió del servei de piscina municipal; del pavelló municipal; del camp de futbol municipal

Gestió de la deixalleria municipal, del servei de recollida selectiva i del reciclatge en el municipi

Inscripció a activitats culturals i de lleure (caminades, sopars populars, sopars gent gran, dinars de festa major, curses, altres)

Servei de l’oficina de mediació i de defensa dels consumidors i usuaris

Gestió de la utilització d’equipaments municipals

Gestió de la biblioteca municipal

Gestió del fons documental

Gestió de cobrament i de les domiciliacions bancàries dels serveis

Gestió del servei d'aigües

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Persones usuàries

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Dades de circumstàncies socials:

Propietats o possessions

Aficions o estil de vida

Situació familiar

Dades economicofinanceres:

Ingressos i rendes

Subsidis

Dades bancàries

Targeta de crèdit

Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades de categories especials

Salut (discapacitats físiques o intel·lectuals, al·lèrgies, entre d’altres)

Categories de destinataris de comunicacions

Altres administracions públiques

Entitats bancàries

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 8: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ

Àmbit del tractament

Educació

Denominació de l’activitat del tractament

Educació

Base jurídica

Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Compliment d’una missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de la inscripció i matriculació (escola bressol, escola municipal de música, escola municipal de teatre, escola municipal de pintura, escola municipal de dansa, escola municipal d’art, escola municipal d’adults, casals d’estiu, casals esportius, etc...)

Gestió dels centres i organització dels serveis i activitats

Seguiment dels alumnes

Gestió de necessitats especials

Gestió de la informació sobre els recursos i serveis educatius

Gestió del cobrament de les quotes

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Alumnes d’escoles municipals

Exalumnes

Pares i mares d’alumnes

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Targeta sanitària

Imatge

Veu

Dades de característiques personals:

Sexe

Dades familiars

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Llengua materna

Dades de circumstàncies socials:

Situació familiar

Dades acadèmiques o professionals:

Formació i titulacions

Historial acadèmic

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

Dades bancàries

Dades tributàries

Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades de categories especials

Dades de salut (carnet de vacunació, al·lèrgies, necessitats educatives especials, necessitats alimentàries especials, discapacitat, etc...)

Categories de destinataris de comunicacions

Altres Administracions Públiques

Entitats bancàries

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.


AT 9: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE VIDEOVIGILÀNCIA

Àmbit del tractament

Videovigilància

Denominació de l’activitat del tractament

Videovigilància

Base jurídica

Compliment d’una missió en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Registre d’imatges de les persones que accedeixen als edificis o instal·lacions municipals

Control d’accessos

Registre d’imatges per seguretat de les persones, instal·lacions, control de trànsit i béns municipals

Registre de les entrades i sortides de persones que accedeixen a les instal·lacions municipals

Verificació de la identitat dels usuaris de serveis o instal·lacions municipals

Garantir la seguretat dels espais de l’Ajuntament, mitjançant la vigilància perimetral, el control dels accessos, les zones comunes i de totes aquelles instal·lacions que s’estimi necessari

Garantir la seguretat dels detinguts dins les dependències de la Policia Local i de la licitud de l’actuació practicada

Videovigilància per al control laboral dels empleats

Categories d’interessats

Persones que accedeixen a edificis o instal·lacions municipals

Persones que accedeixen a zones de control de trànsit

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Signatura manuscrita

Matrícula de vehicle

Imatge

Veu

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Jutjats i tribunals

Forces i Cossos de Seguretat

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Les dades relatives al registre d’accessos físics seran conservades durant necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 10: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DEL REGISTRE D’INTERESSOS

Àmbit del tractament

Declaració de béns i drets patrimonials, d’activitats, possibles incompatibilitats i registre d’interessos

Denominació de l’activitat del tractament

Declaració de béns i drets patrimonials, d’activitats, possibles incompatibilitats i registre d’interessos

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de les declaracions presentades per les persones obligades a fer-ho, electes i alts càrrecs, sobre possibles causes d’incompatibilitats, sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos, i sobre els seus béns patrimonials i participació en societats.

Categories d’interessats

Membres electes

Alts càrrecs o directius

Personal eventual

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dades de característiques personals:

Dades familiars

Estat civil

Dades d’ocupació:

Càrrec professional

Dades de circumstàncies socials:

Permisos i autoritzacions personals

Propietats o possessions

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

Drets i béns patrimonials

Ingressos i rendes

Préstecs

Avals

Hipoteques

Plans de pensions

Assegurances

Dades bancàries

Dades tributàries

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Altres Administracions Públiques

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 11: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Àmbit del tractament

Participació ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Participació ciutadana

Base jurídica

Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Compliment d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió dels processos de participació ciutadana. Registre de persones interessades en participar en la vida pública del municipi, mitjançant la inscripció d’aquestes en els processos participatius promoguts per l’Ajuntament

Enviament d’informació a les persones inscrites als processos participatius

Subscripció a canals de comunicació de difusió de noticies, d’actualitat i activitats en el municipi (butlletí municipal, etc...)

Gestió de les queixes i suggeriments realitzats per la ciutadania

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Ciutadans i residents al municipi

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

Sexe

Edat

Data de naixement

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

Si es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 12: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Àmbit del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Denominació de l’activitat del tractament

Promoció econòmica i ocupació

Base jurídica

Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió realitzada en interès públic, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de les activitats adreçades al foment de l’emprenedoria

Formació per a treballadors aturats

Gestió del foment de l’ocupació en el municipi

Gestió del mercat municipal

Gestió de les fires i mercats

Foment de l’activitat econòmica en el municipi

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Número de la Seguretat Social o mutualitat

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Empremta dactilar

Imatge

Nom d’usuari

Identificador personal

Número de registre personal

Targeta sanitària

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Dades familiars

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Característiques físiques

Informe d’aptitud psicològica

Dades acadèmiques o professionals:

Formació i titulacions

Historial acadèmic

Experiència professional

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Professió

Dades d’ocupació professional:

Lloc de treball

Dades no econòmiques de nòmina

Historial laboral

Dades de seguiment de l’activitat laboral

Permisos i llicències

Faltes i sancions

Situació de desocupació

Cos i escala

Categoria i grau

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Altres administracions públiques

Empreses demandants de treballadors

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.AT 13: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Àmbit del tractament

Relacions institucionals

Denominació de l’activitat del tractament

Relacions institucionals

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Manteniment de l’agenda institucional, les cites amb càrrecs electes o personal tècnic municipal, la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, les relacions polítiques, els contactes protocol·laris i la gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Membres electes

Ciutadans

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Imatge

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Dades acadèmiques o professionals:

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Professió

Càrrec professional

Dades d’ocupació professional:

Lloc de treball

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 14: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE LA SEGURETAT

Àmbit del tractament

Gestió de la seguretat

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió de la seguretat

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió dels incidents de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals

Gestió de les violacions de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals

Gestió d’usuaris i accessos

Registre d’identitats digitals

Gestió de sensors IOT

Gestió d’usuaris de la xarxa wifi municipal

Gestió del servei de correu corporatiu

Gestió de consultes al delegat de protecció de dades (DPD)

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Membres electes

Empleats municipals

Ciutadans

Usuaris de serveis municipals

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Imatge

Veu

Nom d’usuari

Número de registre personal

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Matrícula

IP

Dades de característiques personals:

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Llengua materna

Dades d’ocupació professional:

Lloc de treball

Cos i escala

Categoria i grau

Dades de circumstàncies socials:

Allotjament o habitatge

Propietats o possessions

Aficions i estils de vida

Llicències

Permisos i autoritzacions personals

Dades acadèmiques i professionals:

Formació i titulacions

Historial acadèmic

Experiència professional

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Sancions i infraccions administratives:

Infraccions administratives

Sancions administratives

Informació econòmica:

Dades econòmiques de nòmina

Dades bancàries

Ingressos i rendes

Crèdits, préstecs

Avals, hipoteques

Reduccions

Exempcions

Deduccions i altres beneficis

Plans de pensió

Assegurances

Subsidis

Lloc de treball

Dades de categories especials

Dades biomètriques

Categories de destinataris de comunicacions

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Altres Administracions Públiques

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

Si es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 15: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS

Àmbit del tractament

Serveis socials

Denominació de l’activitat del tractament

Serveis socials

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de les polítiques d’immigració, de l’acollida i la integració social i laboral

Gestió de sol·licituds per a la prestació de serveis

Informació sobre els serveis que poden utilitzar les dones

Atenció a la adolescència

Atenció a la dependència

Atenció a la infància

Atenció a la violència de gènere

Atenció a la dona

Atenció a la tercera edat

Atenció a persones amb discapacitats

Atenció de primera acollida

Gestió de la pobresa energètica

Banc dels aliments

Servei d’acollida municipal

Teleassistència

Gestió de les subvencions i ajuts (transports, menjador, assistencials, educació infantil, acollida, formació, etc...)

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Ciutadans

Residents

Beneficiaris

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Número de la seguretat social

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dades de característiques personals:

Informe d’aptitud psicològica

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Característiques físiques

Dades de circumstàncies socials:

Allotjament o habitatge

Propietats o possessions

Aficions o estil de vida

Situació familiar

Dades acadèmiques o professionals:

Formació i titulacions

Experiència professional

Professió

Historial laboral

Dades de seguiment de l’activitat laboral

Situació de desocupació

Dades economicofinanceres:

Ingressos i rendes

Subsidis

Dades de categories especials

Salut (discapacitats físiques o intel·lectuals)

Origen racial o ètnic

Religió

Categories de destinataris de comunicacions

Altres Administracions Públiques

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

AT 16: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE SEGURETAT CIUTADANA

Àmbit del tractament

Seguretat ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Seguretat ciutadana

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de la seguretat pública

Gestió del Registre d’armes i gestió dels permisos d’armes de competència municipal

Actuacions de la grua municipal

Gestió i control dels vehicles abandonats

Gestió del dipòsit de vehicles i gestió del cobrament de taxes associades

Gestió i control dels objectes perduts

Recollida d’animals abandonats

Custòdia de detinguts

Actuacions de mediació

Actuacions amb fins policials

Assegurar la protecció i seguretat de les persones i béns del municipi.

Prevenció de situacions de risc i el manteniment de l'ordre públic (mitjançant la tramitació de denúncies, atestats, informes tècnics, tramitació de citacions judicials, tramitació de permisos d'armes, el funcionament de les juntes de seguretat i relacions amb altres cossos de seguretat) i el control de la via pública (control i informació d'activitats a la via pública, autoritzacions d'ocupacions de la via pública, tramitació d'expedients de vehicles abandonats o mal estacionats, gestió d'objectes perduts, ordenació del trànsit, gestió de les zones d'aparcament, control d'animals domèstics abandonats, etc.)

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions

Registre del control de visites a les seus i instal·lacions municipals

Gestió de les intervencions de la policia local

Creació d’expedients de les intervencions de la policia local, amb la recollida de les dades de fets, persones i entitats implicades

Col·laboració de la policia municipal amb organismes judicials i altres cossos de seguretat pública

Enregistrament de trucades i comunicacions amb els ciutadans

Gestió i manteniment dels càrrecs i grups operatius en cas d’activació de qualsevol emergència i/o simulacre, mitjançant la creació de llistes dels grups operatius

Enviament de missatges i alertes relacionades amb la seguretat pública en el municipi

Autoritzacions per a les zones de càrrega i descàrrega

Gestió de les activitats de manteniment i gestió de la mobilitat i la circulació a la via pública

Gestió de les zones de circulació restringida al municipi

Recepció de sol·licituds d’activitats que es realitzen a la via pública

Tramitació, expedició i manteniment de les “Targetes de discapacitats”

Càmeres de seguretat ciutadana

Categories d’interessats

Persones sol·licitants

Ciutadans

Persones objecte d’actuacions policials o relacionades amb elles

Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident

Adreça postal

Adreça electrònica

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Imatge

Veu

Dades de característiques personals:

Dades familiars

Sexe

Estat civil

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Característiques físiques

Dades de circumstàncies socials:

Propietats o possessions

Matrícula vehicle

Situació familiar

Permisos i autoritzacions personals

Aficions i estil de vida

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

Infraccions administratives

Sancions administratives

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

Dades bancàries

Número de targeta de crèdit

Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades tributàries

Dades de categories especials

Dades biomètriques (empremta dactilar)

Origen racial o ètnic

Salut (proves alcoholímetre, lesions, etc..)

Categories de destinataris de comunicacions

Jutjats i tribunals

Altres Administracions Públiques

Forces i Cossos de Seguretat

Tercers encarregats del tractament

Companyies asseguradores

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

A continuació, es detalla les categories de dades personals i les categories especials de dades:

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

DESCRIPCIÓ

Dades identificatives

Nom i cognoms

DNI/NIF/NIE/Passaport/Targeta de resident/

Número de la Seguretat Social o Mutualitat

Adreça postal

Adreça electrònica

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Signatura manuscrita

Signatura electrònica

Empremta dactilar

Imatge

Veu

Nom d’usuari

Identificador personal

Número de registre personal

Targeta sanitària

Geolocalització

Matrícula vehicle

(...)

Dades de característiques personals

Sexe

Estat civil

Dades familiars

Data de naixement

Lloc de naixement

Edat

Nacionalitat

Llengua materna

Característiques físiques

Informe d’aptitud psicològica

(...)

Dades de circumstàncies socials

Allotjament o habitatge

Propietats o possessions

Aficions i estils de vida

Llicències, permisos i autoritzacions personals

Situació familiar

Clubs i associacions

(...)

Dades acadèmiques o professionals

Formació i titulacions

Historial acadèmic

Experiència professional

Pertinença a col·legis o associacions professionals

Professió

(...)

Dades d’ocupació professional

Lloc de treball

Cos i escala

Categoria i grau

Dades no econòmiques de nòmina

Historial laboral

Dades de seguiment de l’activitat laboral

Faltes i sancions

Situació de desocupació

(...)

Dades economicofinanceres i d’assegurances

Dades econòmiques de nòmina

Dades bancàries

Número targeta de crèdit

Ingressos i rendes

Inversions, patrimoni

Crèdits

Préstecs

Avals

Hipoteques

Impostos, reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Plans de pensions, jubilació

Assegurances

Subsidis

Dades tributàries

(...)

Dades relatives a sancions i infraccions administratives

Infraccions administratives

Sancions administratives

(...)

Dades de categories especials

Origen ètnic o racial

Opinions polítiques

Conviccions religioses o filosòfiques

Afiliació sindical

Dades genètiques

Dades biomètriques

Dades relatives a la salut

Dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals

Dades relatives a condemnes i infraccions penals o mesures connexes

Diputació de Barcelona
^