X
Preemergčncia per sequera!
Documents
Bases del Pressupost Participatiu 2022-2023

1. Preàmbul
La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Llavaneres posa en marxa la cinquena edició del Pressupost Participatiu, un procés participatiu obert a tots els veïns majors de 16 anys empadronats a Llavaneres, mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà en què invertim una part dels recursos públics.

Amb el Pressupost Participatiu es vol promoure la implicació dels veïns en els afers públics i afavorir la inclusió i la cohesió socials. D’aquesta manera, l’Ajuntament manté l’aposta per la transparència, la participació i la col·laboració entre el consistori i la ciutadania.

Els principals objectius dels Pressupost Participatiu són:

 • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
 • Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal.
 • Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar les actuacions.
 • Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la ciutadania.

2. Objecte de les bases

Amb aquestes bases es vol regular el procediment a seguir per elaborar el Pressupost Participatiu 2022-2023 de Sant Andreu Llavaneres.

És, justament, un document obert i revisable anualment en funció de l’avaluació del procés participatiu anterior.

Aquestes normes seran vigents des de la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local i fins a l’aprovació del document del proper Pressupost Participatiu.

3. Projectes

3.1. Dotació pressupostària

L’Ajuntament es compromet a reservar una partida de 100.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal del 2023. Durant el procés participatiu actual es proposarà, debatrà i es decidirà en què invertir-hi aquests recursos públics. 

De la tria final poden arribar a sortir fins a un màxim de 20 projectes viables, sempre que siguin inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. La partida d’inversions permet fer accions globals que poden incidir en l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat.

Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que la seva duració prevista és superior a un any. Els projectes a presentar, per tant, poden significar la construcció, adequació o reforma d’equipaments municipals, espais o infraestructures urbanes.

Per tant, es consideren inversions:

 • La creació de noves infraestructures o reposició de les existents (urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltatge, senyalística vial…).
 • La reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, centres cívics, instal·lacions esportives, biblioteques…).
 • L'adquisició o reposició de vehicles.
 • L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

En canvi, no es consideren inversions:

 • Les despeses per a la contractació de personal.
 • La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o autònoms. Entre d'altres, per exemple, l'organització d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats...), les campanyes educatives o de sensibilització, les exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres, les enquestes o estudis, o la dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…
 • El manteniment d'infraestructures i equipaments.
 • La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.
 • La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.

3.2. Criteris de les propostes

Les propostes presentades han de complir amb les següents condicions:

 1. Tenir un interès general i de gaudi per a tota la població, no només per a col·lectius específics. 
 2. Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica. 
 3. Concretar la inversió a realitzar i ser valorable econòmicament. 
 4. Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal existents. 
 5. No contradir els plans municipals aprovats. 
 6. Ser viables tècnicament. 
 7. Plantejar actuacions sostenibles, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament presents i futures.
 8. No superar la quantitat econòmica assignada (100.000 euros). 
 9. Ser considerada una inversió, amb principi i amb final. 
 10. No contemplar subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.

4. Òrgans del procés

Per a l’organització i seguiment del procés i dels projectes que es desprenguin del Pressupost Participatiu, es preveuen els següents òrgans:

- Comissió Tècnica. Impulsada per la Regidoria de Participació Ciutadana i formada per personal tècnic de les àrees de l’ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes, principalment de les regidories d’Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment, Medi Ambient i Mobilitat. És l’encarregada d’avaluar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica dels projectes presentats per la ciutadania a partir dels criteris definits. Aquesta comissió redactarà els informes tècnics i econòmics dels projectes seleccionats per a la votació. Segons les propostes que es traslladin a valoració, s’incorporà personal tècnic d’altres àrees de l’Ajuntament.

5. Estructura del procés

El Pressupost Participatiu s’estructura en quatre grans blocs:

 1. Recollida de propostes
 2. Validació tècnica/debat/preselecció de propostes
 3. Priorització final
 4. Execució dels projectes

I es desenvolupa en les següents fases:

Fase 1. Presentació del procés de Pressupost Participatiu 2022-2023 (20 de juliol de 2022).

Fase 2. Recollida de propostes (del 21 de juliol al 2 d’octubre de 2022).

Fase 3. Validació de les propostes rebudes (del 3 al 21 d’octubre de 2022).

Fase 4. Comunicació dels projectes viables i primera tria (del 24 d’octubre al 6 de novembre).

Fase 5. Valoració econòmica dels projectes preseleccionats (del 7 de novembre a l’1 de desembre de 2022).

Fase 6. Comunicació dels projectes inclosos en la segona tria, i votació (del 5 al 18 de desembre).

Fase 7. Presentació dels projectes finalistes (20 de desembre de 2022).

Fase 8. Execució dels projectes i seguiment (any 2023).

6. Desenvolupament del procés

Fase 1. Presentació del procés de Pressupost Participatiu.

El punt de partida és l’aprovació, per part de la Junta de Govern Local, d’aquesta guia, del Pressupost Participatiu 2022-2023, elaborada per la Regidoria de Participació Ciutadana.

A diferència de les edicions anteriors, aquesta vegada s’obrirà la participació en aquest procés a tots els veïns majors de 16 anys empadronats a Llavaneres. 

El Pressupost Participatiu 2022-2023 s’engegarà, tot seguit, amb l’activació d’una campanya informativa, del 6 al 19 de juliol, per explicar el projecte a la ciutadania i amb la presentació pública de la campanya a tots els veïns, el 20 de juliol.

La campanya informativa inclou: una sessió de presentació pública, confecció d’un formulari de participació en el web municipal i habilitació d’un espai web al minisite de Participació Ciutadania, així com publicació de notícies de seguiment de les fases de treball a través del portal web de l’Ajuntament.

Fase 2. Recollides de propostes.

En aquesta fase es desenvolupa el període de recollida telemàtica de propostes dels membres de l’equip de treball, del 21 de juliol al 2 d’octubre.

Qui pot presentar una proposta?

Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Llavaneres.

On presentar la proposta?

Prèvia identificació, els participants hauran de presentar les propostes a través de la pàgina web www.ajllavaneres.cat/pressupostparticipatiu2223.

Com presentar la proposta?

Les propostes hauran de contenir com a mínim els següents apartats:

 • Nom de la persona
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte
 • Títol de la proposta
 • Necessitat que es vol resoldre
 • Descripció de l’actuació a realitzar
 • Ubicació (no obligatori).
 • Categoria (mobilitat i seguretat vial, equipaments municipals, espais verds i paisatge urbà, espais de lleure, infraestructures, altres)
 • Annexes on adjuntar fotografies, dibuixos, plànols o vídeos que millorin l’explicació.

En cas de no disposar d’ordinador o bé per aclarir dubtes, els proposants podran ser atesos a l’OAC de l’Ajuntament, els dimarts (del 16 de juliol al 27 de setembre), en horari de 9 a 14 hores. També es podran posar en contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana per correu electrònic participacio@ajllavaneres.cat o bé per telèfon al 937023600

Pensant amb el col·lectiu adolescent, un altre punt on es podran efectuar les propostes de manera telemàtica serà el Casal Jove, de dimarts a dissabte, de 16 a 20 hores.

Fase 3. Validació de les propostes rebudes. 

En aquesta fase, la Regidoria de Participació Ciutadana farà una primera validació tècnica de totes les propostes presentades, observant que compleixin amb els criteris establerts. Si hi ha propostes repetides o molt similars s’unificaran en una de sola. La llista de propostes viables i no viables es publicarà a la web del Pressupost Participatiu 2022-2023.

Fase 4. Comunicació dels projectes viables i primera tria.

Aquesta fase consisteix en la presentació pública dels projectes viables que, prèviament, haurà valorat la Regidoria de Participació Ciutadana. En cas que el nombre de propostes admeses sigui molt elevat es procedirà a una primera votació, mitjançant un formulari web, de manera que, com a màxim, quedin vint projectes. Seran aquests projectes els que es valoraran econòmicament per part dels tècnics municipals.

Tenen dret a votar les persones majors de 16 anys i empadronades a Llavaneres.

Com i on es podrà votar?

La votació serà online mitjançant el web www.ajllavaneres.cat/pressupostparticipatiu2223 on hi haurà els següents apartats: Nom i cognoms, DNI, correu electrònic, llistat dels projectes amb el seu import corresponent. Els projectes estaran organitzats per categories per facilitar la seva lectura. Cada ciutadà podrà votar 5 projectes.

Fase 5. Valoració econòmica dels projectes preseleccionats.

Una vegada s’obtingui la llista de propostes viables finalistes, aquestes seran valorades pels serveis tècnics corresponents que emetran un breu informe tècnic. D’aquesta manera transformaran en projectes les propostes que compleixin els requisits.

La llista de propostes viables finalistes es publicarà a la web del Pressupost Participatiu 2022-2023.

Fase 6. Comunicació dels projectes inclosos en la segona tria, i votació (del 5 al 18 de desembre)

Aquesta fase consisteix en la presentació pública dels projectes viables resultants de la primera tria i que han estat valorats econòmicament per part dels tècnics municipals. Es procedirà a una segona votació per part dels participants en el Pressupost Participatiu 2022-2023 per fer un últim cribratge de les propostes finalistes.

Tenen dret a votar les persones majors de 16 anys i empadronades a Llavaneres.

Com i on es podrà votar?

La votació serà online mitjançant el web www.ajllavaneres.cat/pressupostparticipatiu2223 on hi haurà els següents apartats: Nom i cognoms, DNI, correu electrònic, llistat dels projectes amb el seu import corresponent. Els projectes estaran organitzats per categories per facilitar la seva lectura. Cada ciutadà podrà votar 5 projectes.

En cas de no disposar d’ordinador o bé per aclarir dubtes, els proposants podran ser atesos a l’OAC de l’Ajuntament, els dimarts 13 i 15 de desembre, en horari de 9 a 14 hores. També es podran posar en contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana per correu electrònic participacio@ajllavaneres.cat o bé per telèfon al 937023600

L’altre punt on es podran efectuar les propostes de manera telemàtica serà el Casal Jove, de dimarts a dissabte, de 16 a 20 hores.

Fase 7. Presentació dels projectes finalistes

Al finalitzar el període de votació, com a màxim, hi poden haver 20 projectes viables. Els projectes resultats s’explicaran en una sessió presencial, es publicaran a la pàgina web i se’n farà difusió a través dels mitjans de comunicació locals.

Amb l’objectiu d’avaluar el procés participatiu, s’habilitarà un qüestionari a la web per valorar les diferents fases del Pressupost Participatiu.

En aquesta fase es redactarà una memòria i una avaluació del procés. Si es considera convenient s’incorporaran modificacions en aquestes bases amb l’objectiu de millorar posteriors processos de Pressupost Participatiu.

Fase 8. Execució dels projectes i seguiment

L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir l’import dotat econòmicament en els pressupostos del 2023 amb aquesta finalitat. L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels projectes.

Cal tenir en compte que l’execució dels projectes estarà condicionada pel període de tramitació administrativa corresponent. En cas de demora en l’execució dels projectes, s’informarà a la ciutadania.

La Regidoria de Participació Ciutadana farà el seguiment dels projectes seleccionats i es podrà obrir a la participació de les persones responsables dels projectes seleccionats i dels tècnics municipals. A la pàgina web de l’Ajuntament s’informarà de l’estat d’execució dels projectes.  Les bases del Pressupost Participatiu han estat aprovades per la Junta de Govern Local el 6 de juliol de 2022  

Versió per imprimir
^