X
Preemergència per sequera!
Documents

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER PRIORITZAR I ASSIGNAR ELS NOUS USOS DE L´ESPAI LABANDÀRIA

Introducció
BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectius del procés participatiu
Article 2. Principis generals
BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Article 3. Persones cridades a participar
Article 4. Marc del procés participatiu
Article 5. Calendari del procés participatiu
BLOC III. CONTINGUTS I CANALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Article 6. Informació inicial sobre el procés participatiu
Article 7. Qüestionari de propostes
Article 8. Taller de debat
Article 9. Priorització dels escenaris de futur de l´Espai Labandària
BLOC IV: RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Article 10. Retorn del procés participatiu

Introducció
Al bell mig del nucli urbà de Sant Andreu de Llavaneres, en una ubicació privilegiada,  es troba l´espai de l´antiga escola Labandària. A la finca, d´uns 2.852 m2, actualment hi ha tres edificis que havien acollit el centre educatiu homònim, prèviament a la fusió de les escoles Sant Andreu i Labandària. La ubicació central d´aquesta parcel·la, a tocar del CAP i d´una zona d´estacionament de vehicles, i molt propera a la plaça de la Vila, afegit al valor identitari i simbòlic de la finca fa que sigui un espai molt valuós en la vida social del municipi.

El règim urbanístic de la finca ve determinat pel Pla d´ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament en data 27 de gener de 2011, acordada la seva publicació en data 20 de setembre de 2012, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 5 de març de 2013.
La parcel·la està classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada com a sistema d'equipament docent. Atès que en data 12 d'abril de 2016 es va declarar aprovada definitivament la desafectació dels béns de domini públic dels edificis de titularitat pública que conformaven l'antiga Escola Labandària, l'ús que s´hi pot desenvolupar, mitjançant la tramitació d'un pla especial d'assignació d'usos, és qualsevol dels usos d'equipament que estan contemplats a l'article 131 de les Normes urbanístiques del POUM, i que són els següents:

  • Equipament esportiu.
  • Equipament cultural - social – religiós.
  • Equipament docent.
  • Equipament sanitari – assistencial.
  • Equipament administratiu.
  • Equipament de residència.
  • Equipament funerari.
  • Equipament de mercat.
  • Equipament relacionat amb el transport.

Respecte a les condicions d'ordenació i edificació, l'article 132 de les Normes urbanístiques del POUM estableix que l'edificació en àrees qualificades de sistema d'equipaments s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se situen i a les condiciones ambientals del lloc.
S'estableix també que els equipaments localitzats en sòl urbà hauran d'ajustar-se a les condicions d'edificació del seu entorn i es fixa que si les necessitats de l'equipament superen aquestes condicions caldrà tramitar un pla especial per tal de determinar les possibles afectacions sobre les parcel·les veïnes.

D'altra banda, cal tenir en compte que l´any 2013 es va elaborar el Pla director d´equipaments de Sant Andreu de Llavaneres 2013-2014, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest document és una eina de planificació que recull la situació dels equipaments del municipi i les necessitats de la seva població i, mitjançant una visió integral d´aquests, presenta un full de ruta a nivell estratègic per a la presa de decisió de l´equip de govern a l´hora de valorar les diferents maneres d´organitzar i gestionar els equipaments i garantir unes instal·lacions funcionals i òptimes per al municipi. En aquest Pla director d´equipaments, l´Espai Labandària figurava encara com un centre educatiu. Cal aclarir que el pla no inclou cap proposta específica per a aquest espai.


Tenint en compte aquest context, l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha decidit posar en marxa un procés participatiu per rebre aportacions ciutadanes orientades a definir els usos del futur Espai Labandària.

BLOC I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objectius del procés participatiu
1. El procés participatiu té un abast de tot el municipi i pretén recollir propostes i prioritats ciutadanes per tal de definir els usos del futur Espai Labandària.
2. Partint d´aquest objectiu general el procés participatiu persegueix altres cinc objectius específics:
2.1. Informar la ciutadania sobre la transformació de l´Espai Labandària i de les implicacions que tindrà per al municipi.
2.2. Implicar a la ciutadania en el procés participatiu. S´activaran diversos mecanismes participatius per tal de garantir la màxima implicació ciutadana, amb una diversitat dels col·lectius i persones que participen arreu del municipi.
2.3. Obtenir aportacions ciutadanes sobre les necessitats que hauria de cobrir l´espai i les propostes per resoldre-les.
2.4. Determinar i prioritzar els escenaris de futur (usos i funcions) de l´Espai Labandària.
2.5. Generar una implicació ciutadana que permeti l´apropiació d´aquest espai per part de tothom.

Article 2. Principis generals
1. El procés participatiu s´adequa als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l´interès col·lectiu, inclusió i protecció de dades de caràcter personal.
2. El procés participatiu garanteix les fases d´informació, deliberació, valoració de propostes, avaluació i retiment de comptes.

BLOC II. ABAST DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Article 3. Persones cridades a participar
1. En la fase d´aportacions ciutadanes sobre les necessitats que hauria de cobrir l´espai i les propostes per resoldre-les (articles 7 i 8), podran participar-hi totes aquelles persones amb la voluntat de generar una visió compartida dels futurs usos de l´Espai Labandària, i que viuen o treballen a Sant Andreu de Llavaneres.
2. En la fase de determinació i priorització dels escenaris de futur (usos i funcions) de l´Espai Labandària (veure article 9), només hi prendre part les persones amb edat igual o superior a 16 anys i empadronades a Sant Andreu de Llavaneres.
3. A més, es farà un esforç especial per comptar amb la participació dels agents econòmics (comerç, restaurants, empreses...), agents socials (associacions culturals, cíviques, escolars, de gent gran, cíviques, solidàries, etc.), centres educatius (Institut Llavaneres) i els responsables tècnics de les diverses àrees de l´Ajuntament més potencialment implicades en la transformació de l´Espai Labandària.

Article 4. Marc del procés participatiu
1. El procés participatiu assegurarà l´existència dels mecanismes adequats per tal que tota la ciutadania que compleixi els requisits de l´article 3 pugui aportar propostes per tal de generar la visió compartida sobre els futurs usos de l´Espai Labandària.
2. El procés participatiu assegurarà que es té en consideració la normativa urbanística en relació a l´Espai Labandària.
3. Les propostes i aportacions rebudes per part de la ciutadania hauran de basar-se en els principis de respecte, igualtat i equitat i de cerca de l´interès col·lectiu.
4. Seran descartades automàticament totes aquelles propostes o aportacions que no compleixin els criteris dels articles 4.2 i 4.3. i aquelles que vagin en contra dels drets fonamentals individuals i col·lectius.

Article 5. Calendari del procés participatiu
1. El procés participatiu s´iniciarà amb una sessió informativa que es realitzarà dissabte 17 de febrer de 2018.
2. La participació tindrà lloc entre el 17 de febrer i el 12 de maig de 2018. Durant aquest període l´Ajuntament habilitarà els canals participatius descrits al bloc III d´aquestes Normes.
3. La presentació final i el retorn dels resultats del procés participatiu es realitzarà durant el mes de juny de 2018.

BLOC III. CONTINGUTS I CANALS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Article 6. Informació inicial sobre el procés participatiu
1. En aquesta primera fase del procés, l´Ajuntament presentarà a la ciutadania la informació de base, els objectius, els canals i el calendari del procés participatiu per tal de garantir el dret d´accés a la informació i de participació de totes aquelles persones cridades a prendre part en el procés participatiu.
2. La informació, per tal d´afavorir el màxim accés al procés, es vehicularà com a mínim a través dels següents canals:
3.1. La realització d´una sessió de presentació del procés participatiu a l´Espai Labandària, prevista per al dissabte 17 de febrer de 2018.
3.2. La publicació de tota la informació del procés participatiu a través del web municipal: http://ajllavaneres.cat/participacio

Article 7. Qüestionari de propostes
1. El qüestionari de propostes estarà disponible en format paper i també en format electrònic, i hi podran accedir totes les persones contemplades a l´article 3.1 d´aquestes Normes de Funcionament
2. El qüestionari en paper estarà disponible com a mínim en els següents equipaments municipals, i s´hi habilitarà una bústia per dipositar els qüestionaris emplenats:
Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC) – Plaça de la Vila, 1
Ca l´Alfaro - Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33
Biblioteca Municipal de Sant Andreu de Llavaneres – C. Clòsens, 65
Casal Jove de Sant Andreu de Llavaneres - Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 39
Casal de la Gent Gran - Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 35
3. El qüestionari electrònic estarà accessible a través del web municipal: http://ajllavaneres.cat/participacio
4. El qüestionari de propostes s´estructurarà en els següents articles:
4.1. La detecció de necessitats i usos per al Labandària
4.2. La priorització d´activitats i equipaments
4.3. El plantejament de propostes
4.4. Les dades personals
4. El període per donar resposta al qüestionari està previst que comenci el 17 de febrer i finalitzi el 22 d´abril de 2018.
5. L´Ajuntament realitzarà aquelles campanyes específiques que es considerin necessàries per tal de completar les aportacions rebudes. Aquestes campanyes poden contemplar els centres educatius del municipi, els comerços i altres equipaments i espais amb afluència pública.

Article 8. Taller de debat
1. L´Ajuntament organitzarà un taller de debat a l´Espai Labandària, al qual podran assistir-hi totes les persones contemplades a l´article 3.1 d´aquestes Normes de Funcionament.
2. El taller de debat tindrà els següents objectius:
Presentar els resultats obtinguts del qüestionari de propostes
Debatre sobre els principals escenaris de futur per a l´Espai Labandària
3. El taller tindrà lloc, previsiblement, el 12 de maig de 2018 i serà necessària la inscripció prèvia a través dels mecanismes que habiliti l´Ajuntament.

Article 9. Priorització dels escenaris de futur de l´Espai Labandària.
1. La priorització dels escenaris de futur exposats durant el Taller de debat s´obrirà exclusivament a les persones contemplades a l´article 3.2 d´aquestes Normes de Funcionament.
2. La tria es farà a través d´una butlleta específica, en la qual s´indicaran les opcions a prioritzar, i uns espais disponibles per marcar la prioritat de cada opció, ordenant-les de més a menys importants.
3. L´Ajuntament obrirà un període de cinc dies naturals per recollir les butlletes de priorització dels escenaris de futur de l´Espai Labandària.
4. Hi haurà un únic punt per recollir les butlletes de priorització, i està previst que sigui l´Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC), (Plaça de la Vila, 1), en una urna segellada pel Secretari Municipal de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
5. Només es podrà dipositar una butlleta per persona, i es comprovarà la identitat del veí amb un document oficial d´identitat vàlid. Es farà un seguiment de la participació a través de la llista del padró municipal per tal d´evitar que una persona dipositi més d´una butlleta. L´Ajuntament garantirà la protecció de les dades personals.
6. El recompte de butlletes s´efectuarà el dia posterior a la finalització del període especificat al punt 9.3. Durant aquell mateix dia, i abans de l´obertura de la urna, també es podran dipositar butlletes d´acord amb el procediment indicat en el punt 9.5.
7. El recompte de butlletes es realitzarà per part d´un equip tècnic designat per l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, sota la supervisió del Secretari Municipal.
8. Només es consideraran vàlides a efectes de còmput les butlletes omplertes d´acord amb les indicacions especificades en la mateixa butlleta.
9. El resultat del còmput de butlletes es proclamarà just després de la finalització del còmput, en presència del Secretari Municipal.
10. L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres sotmetrà els resultats de la priorització a la valoració del Ple de l´Ajuntament, durant la sessió ordinària immediatament posterior a la priorització.
11. L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres custodiarà les butlletes de priorització durant un mínim de 30 dies.

BLOC IV: RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Article 10. Retorn del procés participatiu.
1. L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres garantirà el retorn a la ciutadania dels resultats del procés participatiu com a mecanisme de transparència i retiment de comptes.
2. El retorn haurà d´incloure dues vessants:
2.1. La memòria del procés participatiu amb una síntesi de les aportacions realitzades per la ciutadania tant a través del qüestionari de proposta com del Taller de debat.
2.2. La informació de la proposta resultant de la priorització que s´explica a l´article 9.
3. El retorn es realitzarà mitjançant el web municipal i la realització d´una acció comunicativa al conjunt del municipi.

Versió per imprimir
^