Documents
Les entitats a Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres disposa d'un teixit associatiu dinŕmic que fa que el nostre poble gaudeixi de nombroses iniciatives, arribi a tot tipus de sectors i a les inquietuds de la nostra societat.

Les entitats i els diferents col·lectius llavanerencs són els protagonistes de la riquesa cultural i social i són una peça fonamental per consolidar una societat democràtica i pròspera. Aquests col·lectius fomenten valors de millora de la justícia social, de respecte al medi ambient, de la normalització cultural, lingüística i esportiva, i són essencials per construir una societat amb progrés.

Actualment, la vila de Sant Andreu de Llavaneres compta amb un total de 46 entitats, de les quals 40 són associacions i entitats sense ànim de lucre i la resta de caràcter privat. Durant els darrers anys, el mosaic associatiu no ha parat de créixer i això ha potenciat i reforçat la cohesió territorial de Llavaneres.

Les entitats més nombroses són les esportives, amb més de 15 clubs i associacions que agrupen des d'aficionats al futbol, a ciclisme, a la caça o al golf, com als amants dels esports d'aventura o de les arts marcials, entre d'altres.

Els col·lectius educatius, socials i culturals tenen una àmplia i heterogènia gamma participativa: des de les nombroses associacions de pares i mares d'alumnes a les ONG o les associacions relacionades amb la salut. També comptem amb  entitats dedicades al medi ambient i als joves de Llavaneres.

Legislació vigent

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Llei del dret d’associació


Llistat d'entitats

El Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes és la base de dades on estan enregistrades totes les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen seu a Sant Andreu de Llavaneres i que han fet els tràmits pertinents per a formalitzar la seva inscripció.

Relació d'entitats inscrites al Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC)

Versió per imprimir
^