Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Oferta pública de treball: caporals de la Policia Local per promoció interna
 • Mitjançant aquest tràmit la persona interessada sol·licita la seva participació en el procés per seleccionar dos llocs de treball de Caporal del’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres mitjançant promoció interna, d'acord amb les bases aprovades per a cadascun d'aquests llocs.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud d'instància genèrica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació- A l´apartat “observacions” del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  a) Fotocopia del document nacional d’identitat.

  b) Currículum Vitae (acadèmic i professional)

  c) Document acreditatiu d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell exigit a la base de condicions dels aspirants. Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell de suficiència exigit, seran convocades per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

  d) Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, d’acord amb l’establert a la base segona (condicions dels aspirants).

  e) Fotocòpia dels permisos de conduir requerits.

  f) Els requisits f), g), i) i k) de la base segona, s’acreditaran mitjançant declaració jurada segons model adjunt a les bases (Annex 4).

  g) Declaració responsable

 • QUAN TRAMITAR-HO
  Durant el període de convocatòria oberta.
 • QUI HO POT DEMANAR

  Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir els requisits següents:

  a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.
  b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria d’agent del cos de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.
  c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
  d) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa el dia que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
  e) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o una altra d’equivalent o superior.
  El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigida pot ser substituït pel document acreditatiu d’haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició.
  f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  h) Posseir els carnets de conduir de les categories corresponents als vehicles propis dels cossos policials (classe A i B)
  i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
  j) Estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2) o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, per quedar exempt, si escau, de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.
  Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell de suficiència exigit, seran convocades per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
  k) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  D'acord amb les bases aprovades

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Recursos Humans
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600
  rrhh@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Cal complimentar una sol·licitud per cada procés selectiu, en cap cas es pot optar a més d'un procés en la mateixa instància.

  A l'apartat d'observacions del formulari cal especificar el nom del procés selectiu al qual es vol optar.

  Si voleu consultar les dades del registre, ho podeu fer accedint a la carpeta del ciutadà.

Diputació de Barcelona
^