X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Tauler d'anuncis 2007-2009 | PUBLICAT 05.03.2009
Versió per imprimir
Tauler d'anuncis 2007-2009
Contractació pública del projecte d'accessos al passeig marítim i adequació de l'entorn de la rotonda de l'N-II
Reproduïm l'anunci de la licitació de l'obra, pendent de la publicació en el BOP i el DOGC, el plec de clàusules i la documentació relativa al projecte

Properament, informarem del termini de presentació de sol·licituds (la data es fixarà a partir de la publicació en els diaris oficials). Per a més infomació de l'obra, podeu descarregar el

plec de clàusules

.

DOCUMENTACIÓ

Projecte

Memòria

Plànols

Amidaments, pressupost i plecs

Pressupost. Tipus d'arxiu BC3 (format ZIP)

Annex A

Projecte de millora de l'entorn de la rotonda. Memòria

Projecte de millora de l'entorn de la rotonda. Pressupost. Tipus d'arxiu BC3 (format ZIP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNCI

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2009, l´expedient de contractació de les obres del “Projecte de la Rotonda de l'N-II i dels accessos al Passeig Marítim.” de Sant Andreu de Llavaneres, tot seguit s'anuncia la licitació mitjançant procediment obert urgent

1.- Entitat adjudicatària.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

b) Dependència que tramita l´expedient: Secretaria.

c) Número d´expedient:  17/09.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l´objecte: Execució de les obres del “Projecte de la Rotonda de l'N-II i dels accessos al Passeig Marítim.”

b) Termini d´execució: SIS mesos a partir del dia hàbil següent al de la signatura de lacta de comprovació del replanteig de l´obra.

3. Tramitació, procediment i forma d´adjudicació:

a) Tramitació: La contractació d´aquestes obres, finançades d´acord amb el Reial Decret-Llei 9/2008 de 28 de novembre que regula la creació d´un Fons Estatal d´Inversió Local, tindrà la consideració d´urgent als efectes previstos a l´article 96 i 28 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Procediment: Obert
c) Forma d´adjudicació: Els criteris de valoració d´ofertes, per ordre decreixent d´importància, expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles són els següents:

Volum total d´ocupació fins a un màxim de 45 punts
Millores tècniques fins a un màxim de 45 punts
Proposició econòmica fins a un màxim de 10 punts

4. Pressupost base de licitació.

a) El pressupost base de licitació té un import de: 356.814,78 Euros.

b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d´impost sobre el valor afegit (IVA): 57.090,37 Euros.

5. Garantia Provisional. Serà de 10.704,44  euros.

6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Oficina Tècnica. Plaça de la Vila 1, telèfon 937 023 600, Fax 937 023 640.

b) El web municipal: www.santandreudellavaneres.cat

7.- Presentació d´ofertes.

a.- Lloc de presentació: A l´Oficina d´atenció al Ciutadà de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

b.- Data límit de presentació: El termini de presentació de les proposicions serà de tretze dies naturals, comptats des del següent de la publicació d´aquest anunci. Si l´últim és festiu s´entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

8.-  Classificació del contractista.

La classificació exigida per aquesta contractació és:

Grup: G Subgrup: 6 Categoria: b


9.- Despeses dels anuncis.

Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l´adjudicatari.


Sant Andreu de Llavaneres,  4 de març  de 2009.

L´ALCALDE
Bernat Graupera i Fàbregas

Diputació de Barcelona
^