X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
CP01. Comunicació prèvia d'obres
 • Estan subjectes a comunicació prèvia tots els actes d'ús del sòl i de l'edificació que no estiguin sotmesos a llicència.

  En general estan sotmesos a comunicació prèvia els actes puntuals de manteniment de les edificacions i finques com els següents:

  1. Manteniment de les parts no edificables de les parcel·les i solars: neteja, desbrossament interior, enjardinament (excepte que es tracti de jardins protegits pels quals caldrà sol·licitar llicència d´obres menors), sempre i quan no suposin la destrucció de jardins existents, ni la tala d´arbres ni moviment de terres.

  2. Reparació puntual de trencaaigües, canalons i elements similars de façanes que no comportin cap altra intervenció a les façanes, excepte en els edificis inclosos en el catàleg de béns protegits, pels quals caldrà sol·licitar llicència d'obres menors.

  3. Manteniment de les cobertes dels edificis: Reparació puntual de goteres o canvis de teules o enrajolats.

  4. Substitució i/o la col·locació de paviments, enrajolats, cel rasos, portes, sanitaris, marbres i mobles de cuina, ajudes de paleta per instal·lacions, pintura, així com les obres per mer ornament, conservació o reparació que es realitzin en l'interior dels habitatges o locals, en tots els casos, sempre que no es modifiquin els envans, els elements estructurals les façanes o els elements principals comuns de l´edifici. Es limita aquest tipus d´intervencions en aquest règim a un màxim de 300 m2.

  5. Manteniment i actualització de les instal·lacions: Substitucions d'instal·lacions existents (d'aigua, gas, electricitat, desguàs i similars), sempre i quan no s´afectin parets estructurals. Instal·lació d´antenes, barbacoes, aparells d´aire condicionat i similars d´ús particular no comunitàries ni relacionades amb activitats econòmiques, excepte quan siguin visibles des de la via pública, que són objecte de llicència.

  6. Tendals visibles des de la via pública.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de comunicació d'obres i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  - Declaració responsable comunicació prèvia d’obres (model CP01). 

  - Declaració responsable de compromís de la gestió de residus en una instal•lació autoritzada.

  - Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).

  - Fotografies de l'estat actual de l'àmbit en què es pretén fer les actuacions.

  - En els casos que sigui procedent, documentació acreditativa de què es disposa de l'autorització que exigeix la legislació sectorial que sigui d'aplicació (carreteres, costes, ports, domini públic hidràulic, patrimoni, etc.).

  - Document acreditatiu de l'acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, instal·lació i obres, si s'escau, segons les ordenances fiscals vigents.

  - Justificant pagament impost ICIO.

  - Justificant pagament taxa llicències urbanistiques.

  A més, en els casos especials que es descriuen a continuació, es requerirà:

  1. Actuacions que impliquin utilització privativa del domini públic:

  a. Sol·licitud d'autorització per ocupació de la via pública.

  2. Actuacions que impliquin la generació de residus de la construcció:

  a. Declaració responsable de la persona física o jurídica que es responsabilitza de dipositar els residus generats en un abocador o en mans d´un gestor autoritzat.

  3. En les obres que es determinen en l'apartat 4 del llistat d'obres, quan el tipus d'intervenció superi els 150 m2:

  a. Haver dipositat una fiança de 120 € per respondre de la correcta gestió dels residus generats per les obres.

  4. En la instal·lació d'aire condicionat:

  a. Documentació tècnica de l'aparell.
  b. Croquis o plànol, a escala adequada, on s'hi detallarà gràfica i numèricament tot allò que sigui necessari per deixar constància del lloc d'instal·lació que faciliti el seu examen i comprovació.

  5. En la instal·lació d'antenes i tendals:

  a. Croquis o plànol, a escala adequada, on s´hi detallarà gràfica i numèricament tot allò que sigui necessari per deixar constància del lloc d´instal·lació que faciliti el seu examen i comprovació.

  6. En la instal·lació de plaques fotovoltaiques:

         a. Full d'assumeix direcció de l'obra.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Les persones i empreses que han de fer petites obres.
 • COST

  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Ordenança núm. 03. Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  Ordenança núm. 07. Llicències urbanístiques. La quota de la taxa és el resultat d’aplicar l’1,54 % a l’import del pressupost de l’obra sense impostos. Cal revisar l'ordenança per veure les excepcions.

  Els contribuents han de fer les autoliquidacions a l'ORGT (Organisme de gestío tributaria de la Diputació de Barcelona ) de l’ICIO i la taxa llicència urbanística.

  • Per obtenir la carta de pagament de l'impost ICIO es poden descarregar el document d'autoliquidació accedint al web de l'ORGT
  • Per obtenir la carta de pagament de la taxa llicència urbanística, atès que aquesta competència esta delegada a l'ORGT, cal presentar la sol·licitud de manera presencial a qualsevol oficina de l'ORGT sol·licitant cita prèvia

  Avís: Cal adjuntar el document acreditatiu de l'acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.
   
  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'ago

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d´obres menors quan aquesta sigui preceptiva d´acord amb l´Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Sempre s'han de tramitar prèviament a la seva execució.

  Les obres no es realitzaran en cap cas en finques o edificacions catalogades, i no comportaran modificacions de l´ús, de l´estructura, de la distribució dels espais interiors o de l´aspecte de les façanes.

  Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.

  Per poder executar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, s'haurà d'avisar prèviament a la Policia Municipal i obtenir la seva autorització.

Diputació de Barcelona
^