X
Emergència per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 10.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL03. Llicència d'enderroc d'edifici
 • Estan subjectes a llicència d'enderroc les disminucions parcials o totals del volum dels edificis. Els enderrocs parcials, lligats amb obres de reforma o ampliació queden exclosos d'aquest tipus de llicència i quedaran incorporats en la llicència d´obres de construcció.

  Quan es tracti d'edificis que comptin amb algun tipus de protecció especial, i que admetin la seva demolició parcial, la llicència d'enderroc s'ha de tramitar simultàniament amb la nova construcció.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència d’enderroc i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol·licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.
  e. Altres llicències o autoritzacions que se sol·liciten conjuntament.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicència.

  3.  El projecte executiu de l’actuació que es vol realitzar, signats per un tècnic competent i pel promotor, visats si s’escau, i en format digital, en el que s’inclogui, com a mínim, la següent informació:

  a. Memòria descriptiva de les obres a què es refereix la sol•licitud. Justificació del compliment de la normativa que sigui d’aplicació.
  b. Plànol d’emplaçament a escala 1/500, que determini la localització de les obres a realitzar, amb referència al planejament vigent.
  c. Plànols de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar l’abast de l’enderrocament que s’ha d’efectuar.
  d. Fotografies de l’edificació objecte de l’enderroc i del seu entorn.
  e. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, incloent inventari (si s’escau) dels residus perillosos que es generaran, segons el RD 105/2008 d’1 de febrer.
  f. Pressupost d’execució material. Caldrà incloure també l’obtingut segons l’aplicació de mòduls col·legials.
  g. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut, segons procedeixi.

  4. Declaració responsable signada pel titular de la llicència on es compromet a què els residus seran gestionats en una instal·lació autoritzada, quina acreditació es requerirà per retornar la corresponent fiança.

  5. Full original d’estadística segons model de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, signat pel sol·licitant i pel tècnic redactor del projecte.

  6. En cas que el projecte tècnic que es presenta per la sol•licitud de llicència d’obres no estigui visat:

  a. Certificat col·legial o declaració responsable en què es reconegui la competència del redactor del projecte, amb declaració de no estar inhabilitat per l’exercici professional i de què disposa d’assegurança de responsabilitat civil.

  7. A més a més, en els casos especials que es descriuen a continuació, es requerirà un exemplar més del projecte per cada una de les circumstàncies següents que concorrin en el projecte:

  a. Intervenció en zones afectades per la Llei de carreteres vigent.
  b. Intervencions en zones afectades per la Llei de costes vigent.
  c. Intervencions en solars i edificis inclosos en el catàleg de béns protegits.

  En el moment de presentar la sol•licitud, a més a més de la documentació esmentada per iniciar el tràmit, es podrà presentar tota o alguna de la documentació que s’indica a continuació:

   

  Documentació mínima necessària per retirar el document de la llicència

  Abans de la retirada del document de llicència s’haurà d’aportar els següents documents, en el supòsit que no n’hagin estat presentats en el procediment de concessió de la llicència:

  1. Assumeix del facultatiu designat com a director de les obres, visat pel corresponent Col•legi Professional. Caldrà fer constar la seva permanència a peu d’obra.

  2. Dipòsit de la fiança per respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc, inclòs el mobiliari urbà i l’arbrat, si s’escau.

  3. Dipòsit de la fiança per respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals són gestionats en instal•lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya per la seva recepció. Aquesta fiança no serà necessària si s’acredita que els residus es gestionaran en plantes autoritzades de la seva titularitat o de la titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membre.

  4. Contracte d’acceptació de residus generats a l’obra, amb un gestor autoritzat.

  Documentació mínima necessària per iniciar les obres

  Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar, en el supòsit que no n’hagi estat presentat en el procediment de concessió de la llicència i de retirada del document de la llicència, una declaració jurada, signada per la propietat, conforme no hi ha ocupants de fet o de dret residents a la finca objecte de l’enderrocament.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d´un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de l´ocupació de la via pública. A tal efecte caldrà obtenir la corresponent autorització.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^