X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 10.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL04. Llicència de moviment de terres
 • Estan subjectes a llicència urbanística de moviment de terres les obres de desmunts, explanacions, excavacions i terraplenats en terrenys privats, que generin variacions en alçada de més d'un metre sobre la topografia original.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència de moviment de terres (model LL04).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.
  Declaració responsable de compromís de la gestió de residus en una instal·lació autoritzada.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència de moviments de terres i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol·licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.
  e. Altres llicències o autoritzacions que se sol·liciten conjuntament.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència.

  - Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents i de l’impost de construcció, instal·lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents..

  4. Dos exemplars en format paper, format original o plegat DIN A4, de la documentació tècnica de l’actuació que es vol realitzar, signats per un tècnic competent i pel promotor, la que s’inclogui, com a mínim, la següent informació:

  a. Plànol d’emplaçament a escala 1:2.000.
  b. Plànol topogràfic de la parcel·la a escala 1:500, en el qual s’indiquin les cotes d’altimetria, l’edificació i l’arbrat existents i la posició, en planta i alçada, de les finques o construccions veïnes que poden resultar afectades.
  c. Plànol dels perfils que siguin considerats necessaris per apreciar el volum i característiques de l’obra a realitzar, així com els detalls precisos que indiquin les precaucions a adoptar en relació amb la pròpia obra, via pública i finques o construccions veïnes que puguin ser afectades.
  d. Memòria tècnica complementària explicativa de les característiques, programa i coordinació dels treballs a realitzar.
  e. Justificació del càlcul del volum de terres.
  f. Fotografies de l’àmbit de l’actuació.

  5. Declaració responsable signada pel titular de la llicència on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats en una instal·lació autoritzada, quina acreditació es requerirà per retornar la corresponent fiança.

   

  Condicions necessàries per retirar el document de la llicència

  Abans de la retirada del document de llicència i iniciar les obres s’haurà d’haver complert les següents condicions:

  1.  Haver dipositat la fiança per respondre dels serveis urbanístics existents en el lloc, inclòs el mobiliari urbà i l’arbrat, si s’escau.

  2. Haver dipositat la fiança per respondre de la correcta gestió dels residus generats a l’obra i que els materials residuals són gestionats en instal·lacions autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya per la seva recepció. Aquesta fiança no serà necessària si s’acredita que els residus es gestionaran en plantes autoritzades de la seva titularitat o de la titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membre.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d'un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de l´ocupació de la via pública. A tal efecte caldrà obtenir la corresponent autorització.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^