X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 10.10.2011
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
LL05. Llicčncia d'instal·lació de grues
 • Estan subjectes a llicčncia la instal·lació de grues torre totes les instal·lacions d'aquest tipus.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència d'instal•lació de grues (model LL05).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència d’instal·lació i funcionament de grua i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol·licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal., degudament emplenat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la seva correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació,
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència.

  - Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Dos exemplars del projecte tècnic de la instal·lació, signades per un tècnic competent. El projecte haurà de contenir un plànol d’ubicació de la grua, amb les àrees de cobertura de la ploma, i la situació de tots els edificis confrontants a l’obra. A més, caldrà acreditar que en el solar no hi ha línies elèctriques aèries que dificultin la instal·lació de la grua.

  5. Full d’assumpció del control del funcionament de la grua mentre sigui a l’obra, i del seu desmantellament, signat per un tècnic competent, i visat pel Col·legi professional corresponent.

  6. Certificat de Pre-muntatge emès per l’empresa Instal·ladora de la grua, i signat també pel tècnic responsable.

  7. Pòlissa d’assegurança de cobertura total de responsabilitat civil derivada dels danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estança a l’obra, per una quantitat mínima de 300.506,05 euros o el que determini la normativa sectorial.

  Si excepcionalment s’hagués d’instal·lar la grua sobre sòl públic, simultàniament a la sol·licitud de llicència s’haurà de demanar autorització d’ocupació privativa del domini públic. En cas que l’ajuntament concedeixi l’autorització, el titular haurà de dipositar l’aval en garantia de la correcta reposició del paviment i elements alterats.

  Documentació mínima necessària per la posada en servei de la grua

  Una vegada muntada la grua, i abans de la posada en funcionament, s’hauran de presentar els següents documents:

  1. Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional.

  2. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors que hagin obtingut prčviament llicčncia d'obres.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • OBSERVACIONS

  L'atorgament de la llicčncia s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  La concessió de la llicčncia no pressuposa l´ocupació de la via pública. A tals efectes caldrŕ obtenir la corresponent autorització.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^