X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 10.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL09. Llicència de parcel·lació
 • Estan subjectes a obtenir llicència de parcel·lació totes les modificacions parcel•làries de divisió, agrupació o redistribució de terrenys, en qualsevol tipus de sòl.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència de parcel·lació (model LL09).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  La documentació mínima necessària per tramitar la llicència és la següent:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’operació jurídica amb el detall suficient per la correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, instal·lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents..

  4. Dos exemplars del projecte tècnic en el qual s’incloguin els següents documents:

  a. Memòria en la qual es faci referència a les condicions de la parcel•lació previstes pel planejament, es justifiqui tècnicament i jurídicament l’operació de parcel•lació i es descriguin les parcel•les resultants amb expressió de la seva superfície i localització.
  b. Descripció de les finques resultants, a efectes de la seva matriculació en el Registre de la Propietat.
  c. Plànols, acotats, sobre base topogràfica, de l’estat actual i de la proposta de parcel•lació a escala 1/500, en sòl urbà i a escala 1/1.000 en sòl urbanitzable i no urbanitzable.
  d. Certificat de l’estat de domini i càrregues de la parcel·la inicial, emès pel Registre de la Propietat.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Els propietaris del sòl o el responsable legal.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^