X
Emergència per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 17.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL10. Llicència de constitució d'un règim de propietat horitzontal
 • Està subjecte a llicència urbanística la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent. No caldrà la llicència si la llicència d'obres ja conté el nombre de departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol·licitud de llicència de constitució d’un règim de propietat horitzontal (model LL10).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència de constitució d’un règim de propietat horitzontal i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol·licitud la següent documentació:

  1. Sol·licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’operació jurídica amb el detall suficient per la correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, instal•lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Dos exemplars del projecte tècnic en el qual s’incloguin els següents documents:

  a. Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per segona ocupació.
  b. Informació sobre possibles llicències d’obres prèvies a la finca que contemplessin la divisió en propietat horitzontal que es pretén formalitzar. En el supòsit d’existir llicències prèvies que avalessin la divisió horitzontal, no procedirà atorgar una nova llicència i la sol·licitud de llicència es derivarà d’ofici cap a l’emissió d’una certificació de les llicències prèviament atorgades).
  c. Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.
  d. Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  e. La proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Els propietaris del sòl o el responsable legal.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. 

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^