X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
CP02. Comunicació prčvia de primera ocupació i utilització dels edificis i instal·lacions
 • Estan subjectes a rčgim de comunicació prčvia de primera ocupació o utilització els edificis de nova construcció i totes aquelles obres que hagin estat sotmeses a llicčncia d’obres majors, sens perjudici de les autoritzacions corresponents en matčria d’intervenció integral de l’Administració ambiental.

  La comunicació prčvia de primera ocupació o utilització s’haurŕ de presentar dins el mes següent a la data d’acabament de les obres. La conformitat municipal a la comunicació prčvia de primera ocupació és preceptiva per al subministrament dels serveis d’aigua, gas, electricitat i  telecomunicacions, amb excepció del subministrament per obres, que té carŕcter provisional i durada limitada al temps de vigčncia de la llicčncia d’obres corresponent.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud Comunicació prèvia de primera ocupació i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  • Comunicació prèvia  (model CP02).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per procedir a la comunicació prèvia de primera ocupació i utilització dels edificis i instal·lacions i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva presentació la següent documentació:

  1. Comunicació prèvia degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.

  b. Descripció de l’objecte amb el detall suficient per la correcta identificació.

  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.

  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol·licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicència.

  -  Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Certificat final d’obres signat pels tècnics que han portat la direcció de l’obra i visat pels col·legis professionals corresponents, si s’escau. En aquest certificat caldrà que acrediti la data de finiment de les obres i del fet que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada.

  5. Document que acrediti l’alta o variació a efectes de la Contribució Territorial Urbana (document model 902).

  6. Documentació que acrediti el compliment de les condicions particulars de la llicència d’obres concedida.

  7. Acreditació de la correcta execució de la connexió a la xarxa pública de sanejament.

  8. Acreditació del correcte estat de la instal·lació d’enllumenat públic.

  9. Fotografies de les façanes principal i posterior.

  10. Document acreditatiu, si s’escau, de disposar de les places d’aparcament fixades al planejament urbanístic vigent.

  11. Certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats durant l'obra.

  A més a més, en els casos especials que es descriuen a continuació, es requerirà en:

  1. Actuacions de nova planta o rehabilitacions integrals d’edificis amb varis establiments que es sotmetran al règim de propietat horitzontal o lloguer:

  a. Acreditació documental de la correcta execució de la instal·lació comunitària d’infraestructures de telecomunicació: butlletí signat per l'instal·lador, i si la complexitat de la instal·lació ho requereix, certificat elaborat per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions, que garanteixi la correcta.

  2. Actuacions de nova planta o rehabilitacions integrals d’edificis amb varis establiments que es sotmetran al règim de propietat horitzontal o lloguer:

  a. Certificació del tècnic corresponent del correcte funcionament de la instal·lació.

  b. Contracte de manteniment de la instal·lació, per un mínim de dos anys.

  3. Obres d'edificació residencial:

  a. Certificat signat pel tècnic autor del projecte i el promotor de les obres en què s’acrediti que s’ha lliurat al promotor la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l’habitatge, d’acord amb el Decret 206/1992, d´1 de setembre.

  4. Obres d'edificació vinculades a llicències ambientals:

  a. Llicència d'obertura de l'establiment, o per l’exercici d’activitats no determinades, segons l’article 78 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

  5. Quan durant l’execució s’hagin produït variacions no substancials respecte al projecte en base al que es concedí llicència:

  a. Un exemplar dels plànols de la part d’obra que s’hagi vist modificada durant l’execució, amb la justificació del compliment de la normativa que sigui d’aplicació. Si les modificacions són substancials (que comportin modificació del nombre d’habitatges autoritzats o alteració de les normes sobre l’ús del sòl, alçada, volum, situació, edificabilitat i ocupació de les edificacions) s’haurà de sol·licitar una llicència de legalització.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors que hagin obtingut prčviament llicčncia d'obres.
 • COST
  Segons l'ordenança fiscal vigent.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
   
  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost 

  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

 • OBSERVACIONS

  En la visita d'inspecció es comprovarŕ, entre d'altres, que s'ha realitzat:

  • La millora de les xarxes de subministrament ačries, així com la retirada dels pals i palometes situats dintre de la zona d'influčncia de la finca.
  • La correcta reposició de la vorera.
  • La retirada de les plaques de cŕrrega i descŕrrega.
  • La correcta execució de la rasa de connexió al clavegueram.
  • La correcta numeració del portal d'acord amb la llicčncia atorgada.

  A l'hora de realitzar la visita d'inspecció, serŕ el tčcnic de l'Ajuntament qui determinarŕ les entitats (habitatges, naus, oficines, etc) a inspeccionar, i serŕ responsabilitat del promotor que la visita es pugui realitzar en el dia i hora convinguts.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Servei d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  Tel: 937023625
  Fax: 937023637
  ajuntament@ajllavaneres.cat
  Horari: dilluns a divendres de 8 a 14 h

Diputació de Barcelona
^