X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 17.10.2011
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
LL12. Llicčncia de canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions
 • Estŕ subjecte a llicčncia urbanística de canvi d´ús la modificació de l´ús dels edificis o instal·lacions existents, sens perjudici de les autoritzacions que corresponguin en matčria d´intervenció integral de l´Administració ambiental.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol•licitud de llicència de parcel•lació (model LL12).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol•licitar una llicčncia de canvi d’ús sense obres dels edificis o instal•lacions i iniciar la seva tramitació caldrŕ presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació:

  1. Sol•licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadŕ de l’Ajuntament i al web municipal, degudament complimentat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telčfon, fax i adreça electrňnica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’objecte amb el detall suficient per la correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació.
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol•licitud.

  2. Fotocňpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicčncia.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. Dos exemplars de la documentació escrita i grŕfica que reflecteixi l’espai on es pretén realitzar el canvi d’ús, i la justificació compliment de la normativa que sigui d’aplicació, signada per un tčcnic competent

  5. Certificat d’estabilitat constructiva, signat per un tčcnic competent.

 • QUI HO POT DEMANAR
  Els propietaris de l´edificació o el responsable legal.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

  .

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^