X
EmergŔncia per sequera!
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
CatÓleg de trÓmits | PUBLICAT 17.10.2011
Versiˇ per imprimir
CatÓleg de trÓmits
LL13. LlicŔncia de serveis
 • EstÓ subjecte a llicŔncia urbanÝstica de serveis les actuacions de serveis (xarxes de subministrament de gas, aigua, energia elŔctrica, telecomunicacions) en espais de domini p˙blic.
 • COM INICIAR LA GESTIË

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PR╚VIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol•licitud de llicència de serveis (model LL13).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIË A APORTAR

  Per sol•licitar una llicència urbanística de serveis i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació:

  1. Sol•licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament emplenat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la seva correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació,
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol•licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicència.

  - Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).

  3. En cas d’actuacions menors (execució d’escomeses, amb canonada/línea preexistent):

  a. Memòria amb descripció de l’actuació prevista, la seva justificació i durada prevista.
  b. Plànol de situació, amb ubicació del traçat d’altres serveis (amb acotació en planta i alçada/profunditat).
  c. Pressupost.
  d. Identificació del contractista.
  e. Identificació del tècnic responsable.
  f. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.

  En cas d’altres actuacions de major rellevància (traçat de canonades/línies i escomeses) caldrà, a més, aportar la següent documentació:

  g. Projecte visat (en cas de promotor privat).
  h. Plànol visat (en cas d’actuació de companyia de serveis).

 • QUI HO POT DEMANAR
  Companyies de subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.
 • COST

  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Ordenança núm. 03. Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  Ordenança núm. 07. Llicències urbanístiques. La quota de la taxa és el resultat d’aplicar l’1,54 % a l’import del pressupost de l’obra sense impostos. Cal revisar l'ordenança per veure les excepcions.

  Els contribuents rebran directament de l’ORGT (Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona) les cartes de pagament per realitzar les liquidacions de l’ICIO i de la taxa urbanística un cop aprovada la llicència urbanística per la Junta de Govern Local.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

 • OBSERVACIONS

  El servei a instal•lar s┤haurÓ de situar d┤acord amb les prescripcions tŔcniques aprovades per l┤Ajuntament i la normativa especÝfica que sigui d┤aplicaciˇ.

  Un cop realitzada la instal•laciˇ del servei i abans de procedir al replanat de les rases i posteriors reposicions dels paviments, serÓ preceptiu comunicar-ho als serveis tŔcnics municipals per tal que realitzin una visita d┤inspecciˇ i comprovaciˇ. AixÓ podrÓ fer-se a trams o tot de cop, per˛ en qualsevol cas, haurÓ d┤abastar la totalitat de la canalitzaciˇ.

  La reposiciˇ dels paviments que es puguin efectuar, es farÓ de manera que les terres que calgui compactar hauran de deixar-se pel cap baix a un 95% de l┤assaig proctor modificat. La reposiciˇ abastarÓ tambÚ aquelles zones malmeses situades a menys d┤un metre a cada banda de les obres a realitzar, encara que siguin alienes a les mateixes.

  S┤abalisarÓ convenientment la zona, en especial de nit, mentre durin les obres.

  A l┤origen, al final, cada 15 metres si s┤escau i en els canvis de direcciˇ de la canalitzaciˇ es col•locarÓ, damunt la vertical d┤aquesta, un panot distintiu.

  Tret dels sup˛sits excepcionalment justificats, restarÓ garantida en tot moment la circulaciˇ de vehicles per les calšades i la de vianants per les voreres.

  Es determinarÓ en la llicŔncia el termini mÓxim d┤execuciˇ, un cop iniciada l┤obra, i el termini mÓxim per la reposiciˇ de paviments.

  S┤haurÓ de comunicar a l┤Ajuntament la data d┤inici de les obres amb una antelaciˇ mÝnima de tres dies al del seu comenšament.

 • M╔S INFORMACIË

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputaciˇ de Barcelona
^