Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 09.02.2021
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
Llicència d'ocupació de la via pública per a fer rodatges o gravar escenes
 • Llicència d'ocupació de la via pública per a fer rodatges o gravar escenes

  ATENCIÓ:
  Cal consultar l'ocupació de la via a la policia local trucant al 937926969.
  Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 48 hores) per advertir els usuaris de la via pública. Si es sol·licita per correu o fax serà necessari disposar de quatre dies per endavant.
  Cal que la petició sigui justificada.
  La regidoria de Promoció económica serà l'encarregada d'autoritzar.
  La policia local ha de senyalitzar amb antelació l'espai de la via pública a reservar.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  PRESENCIALMENT:

  Ompliu la instància segons el model adjunt i porteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), juntament amb la documentació que es relaciona.

  TELEMÀTICAMENT:

  Podeu fer servir la Solicitud d'ocupació de la via pública per Promoció económica i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Documentació per Parades del Mercat setmanal o fires:

  1. Fotocòpia compulsada del DNI o del permís de residència.
  3. Certificat d'estar al corrent del pagament a la Seguretat Social i Hisenda.
  4. Fotocòpia compulsada de l´alta del règim d´autònoms o del règim de la Seguretat Social que correspongui o últim rebut.
  5. Carnet de manipulador d´aliments, en el cas d'activitats en què sigui necessari.
  6. Certificat d'estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
  7. Declaració conforme assumeix la responsabilitat civil de la parada mitjançant la suscripció d´una pòlissa o per altres mitjans.

 • COST
  A consultar.
 • FORMA DE PAGAMENT

  La recaptació d´aquesta taxa municipal està delegada a l´Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la DIBA.

  Per realitzar el pagament, cal que feu el següent tràmit:

  Telemàticament:  Adreçant-vos al registre de l’ORGT adjuntant-hi la sol·licitud presentada a l’Ajuntament.

  Presencialment: Sol·licitant cita prèvia: https://orgt.diba.cat/


  L´ORGT contactarà per fer-vos arribar la carta de pagament.

  *Es recomana no fer el pagament de la taxa fins rebre l'autorització.

  Per qualsevol dubte de pagament us podeu adreça sol·licitant cita prèvia o trucant directament a l´oficina a traves dels telèfons 934729161 i  674 797 459.

 • NORMATIVA RELACIONADA
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
  • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum
  Ca l'Alfaro
  Pg. Mare de Déu de Montserrat, 27-33
  937 023 644
  promocio@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^