X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 17.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL13. Llicència de serveis
 • Està subjecte a llicència urbanística de serveis les actuacions de serveis (xarxes de subministrament de gas, aigua, energia elèctrica, telecomunicacions) en espais de domini públic.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1.

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES

  Sol•licitud de llicència de serveis (model LL13).
  • Instància d'aportació documental complementària de llicències urbanístiques.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol•licitar una llicència urbanística de serveis i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació:

  1. Sol•licitud degudament complimentada, segons model disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i al web municipal, degudament emplenat, en tots els casos, amb les següents especificacions:

  a. Identificació completa de la persona interessada (nom, adreça, DNI o NIF, telèfon, fax i adreça electrònica) o del seu representant legal.
  b. Descripció de l’obra o actuació projectada amb el detall suficient per la seva correcta identificació.
  c. Adreça de la finca on es vol realitzar l’actuació,
  d. Indicació de la documentació que s’aporta juntament amb la sol•licitud.

  2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol•licita la llicència.

  3. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents i de l’impost de construcció, instal•lació i obres, segons les ordenances fiscals vigents.

  4. En cas d’actuacions menors (execució d’escomeses, amb canonada/línea preexistent):

  a. Memòria amb descripció de l’actuació prevista, la seva justificació i durada prevista.
  b. Plànol de situació, amb ubicació del traçat d’altres serveis (amb acotació en planta i alçada/profunditat).
  c. Pressupost.
  d. Identificació del contractista.
  e. Identificació del tècnic responsable.
  f. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.

  En cas d’altres actuacions de major rellevància (traçat de canonades/línies i escomeses) caldrà, a més, aportar la següent documentació:

  g. Projecte visat (en cas de promotor privat).
  h. Plànol visat (en cas d’actuació de companyia de serveis).

 • QUI HO POT DEMANAR
  Companyies de subministradores dels serveis d'aigua, cable, electricitat i gas, empreses constructores i particulars.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

 • OBSERVACIONS

  El servei a instal•lar s´haurà de situar d´acord amb les prescripcions tècniques aprovades per l´Ajuntament i la normativa específica que sigui d´aplicació.

  Un cop realitzada la instal•lació del servei i abans de procedir al replanat de les rases i posteriors reposicions dels paviments, serà preceptiu comunicar-ho als serveis tècnics municipals per tal que realitzin una visita d´inspecció i comprovació. Aixà podrà fer-se a trams o tot de cop, però en qualsevol cas, haurà d´abastar la totalitat de la canalització.

  La reposició dels paviments que es puguin efectuar, es farà de manera que les terres que calgui compactar hauran de deixar-se pel cap baix a un 95% de l´assaig proctor modificat. La reposició abastarà també aquelles zones malmeses situades a menys d´un metre a cada banda de les obres a realitzar, encara que siguin alienes a les mateixes.

  S´abalisarà convenientment la zona, en especial de nit, mentre durin les obres.

  A l´origen, al final, cada 15 metres si s´escau i en els canvis de direcció de la canalització es col•locarà, damunt la vertical d´aquesta, un panot distintiu.

  Tret dels supòsits excepcionalment justificats, restarà garantida en tot moment la circulació de vehicles per les calçades i la de vianants per les voreres.

  Es determinarà en la llicència el termini màxim d´execució, un cop iniciada l´obra, i el termini màxim per la reposició de paviments.

  S´haurà de comunicar a l´Ajuntament la data d´inici de les obres amb una antelació mínima de tres dies al del seu començament.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

Diputació de Barcelona
^