Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Governaciˇ

DADES

PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL
Carrer de la Indústria, 4
Polígon industrial
Plànol d'accés
Telf. urgències: 937 926 969
Telf: 607 922 222
policia@ajllavaneres.cat
HORARI

Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

REGIDOR
Àlex Neira Marí
Alcalde-president. Regidor de Governació, Serveis Municipals, Comunicació, Participació Ciutadana, Transparència, Mobilitat i Transports i Barris.
Cita prèvia

La missió principal de la Regidoria de Governació és la coordinació de la Policia Local de Llavaneres per tal de garantir la seguretat ciutadana i el lliure exercici dels drets i llibertats del conjunt dels veïns i veïnes. La Regidoria treballa amb responsabilitat i determinació per tal que la vila sigui un lloc més cohesionat i segur.

Funcions

 1. Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
 2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 3. Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 4. Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
 5. Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
 6. Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar actes delictius, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 7. Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
 8. Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
 9. Vigilar els espais públics.
 10. Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
 11. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 12. Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 13. Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

Al marge de les funcions que la Llei atorga a la Policia Local, es poden destacar altres serveis com són:

 1. Tramitació de denúncies per infraccions penals determinades
 2. Tramitació de retirades de vehicles abandonats
 3. Recepció i lliurament d'objectes perduts
 4. Supervisió del compliment de les ordenances municipals
 5. Realització d'informes per intervencions policials (els que siguin procedents)
 6. Servei de Protecció Escolar
 7. Control de la seguretat viària
 8. Punt d'atenció al ciutadà
 9. Actuacions de mediació davant conflictes privats
 10. Protecció del medi rural

Informació d'interès

Consells ciutadans per a tota mena de situacions d'emergència.

Consells ciutadans en cas de sismes.

Diputaciˇ de Barcelona
^