X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 06.10.2011
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
LL01. Llicčncia d'obres majors
 • Tenen la consideració d'obres majors, subjectes a llicčncia, totes aquelles actuacions tal com:

  1. La reparació integral d'edificis existents com:
  a. Les rehabilitacions funcionals integrals d'edificis existents.
  b. Les reparacions estructurals integrals d'edificis existents.

  2. La modificació de l'aspecte exterior dels edificis existents com:
  a. Ampliació de la superfície i volum construďt en edificis existents.

  3. La modificació de l'aspecte interior dels edificis com:
  a. Les reformes integrals d'edificis existents.
  b. Les reformes que impliquin la variació del nombre d'establiments d'edificis existents.

  4. La construcció de nova planta com:
  a. Edificis i instal·lacions de tota mena, incloses les soterrades.

  5. Les obres que afectin les unitats catalogades del patrimoni historicoartístic o immobles que es trobin sotmesos a especial protecció.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres majors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRČVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES
 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol·licitar una llicència d’obres majors i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST

  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Ordenança núm. 03. Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  Ordenança núm. 07. Llicències urbanístiques. La quota de la taxa és el resultat d’aplicar l’1,54 % a l’import del pressupost de l’obra sense impostos. Cal revisar l'ordenança per veure les excepcions.

  Els contribuents rebran directament de l’ORGT (Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona) les cartes de pagament per realitzar les liquidacions de l’ICIO i de la taxa urbanística un cop aprovada la llicència urbanística per la Junta de Govern Local.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
   
  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  La llicčncia s'atorga amb uns terminis d'inici d'un any i d'acabament de tres anys, amb possibilitat de prňrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol•licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigčncia.

  L'atorgament de la llicčncia s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  Per les obres que afectin elements comuns de l'edifici, d'acord amb el que disposa la Llei de propietat horitzontal, cal obtenir el permís de la comunitat de propietaris.

  La concessió de la llicčncia no pressuposa la concessió de les llicčncies ambientals relacionades, o l´ocupació de la via pública. A tals efectes caldrŕ obtenir la corresponent llicčncia i autorització, respectivament.

  Dins del mes següent a la data d'acabament de les obres, cal sol·licitar la llicčncia de primera ocupació.

  El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament ačries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influčncia de la finca.

Diputació de Barcelona
^