X
Excepcionalitat per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 06.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL02. Llicència d'obres menors
 • Tenen la consideració d’obres menors, subjectes al tràmit de llicència, les següents obres que no tenen consideració d’obres majors:

  1. La reparació d’edificis existents com:

  a. Recalçaments puntuals.
  b. Substitució i reparació puntual d’elements estructurals.
  c. Reparacions de cobertes i terrats que afectin a l’estructura.
  d. Implantació de noves instal•lacions encastades en parets mestres.

  2. La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:

  a. Tancament de balcons.
  b. Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises.
  c. Formació o reparació d’envans pluvials

  3. La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:

  a. Condicionament de locals amb creació o no d’instal•lacions.
  b. Rehabilitació de les instal•lacions generals o comuns de l’edifici.
  c. Reformes interiors, ja siguin integrals o petites modificacions que comportin variació de les estances construïdes, les instal•lacions o els serveis comuns.
  d. Estintolaments.
  e. Substitució o col•locació de paviments, enrajolats, cels rasos, sanitaris, marbres i mobles de cuina, ajudes de paleta per instal•lacions, pintura, així com les obres per mer ornament, conservació o reparació que es realitzin en l’interior dels habitatges o locals, en els casos en que la superfície objecte d’intervenció superi els 300 m2.

  4. La construcció de nova planta com:

  a. Tancament de finques.
  b. Construcció de murs de contenció, piscines, pèrgoles i pous.

  5. Altres actuacions:

  a. Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització.
  b. Pavimentació d’espais privats lliures d’edificació.
  c. Tala d’arbres.
  d. Execució de pous, sondejos i moviment de terres fins a 1 m d’alçada.
  e. Totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, simultàniament a la tramitació de qualsevol petició, ha de presentar aquest formulari, degudament complimentat, acompanyat dels documents identificatius de les persones i/o poders notarials que siguin necessaris: Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Declaració responsable de sol·licitud de llicència d'obres menors (model LL02)
  Ar01. Autorització de representació (si fos el cas).
  Declaració responsable per l'exercici professional.
  Declaració responsable de compromís de la gestió de residus en una instal·lació autoritzada.
  Nomenament de contractista.
  • Justificant pagament taxa llicències urbanistiques.
  Documentació tècnica a aportar segons el tipus d'actuació per a la sol·licitud de la llicència d’obres menors.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST

  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Ordenança núm. 03. Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  Ordenança núm. 07. Llicències urbanístiques. La quota de la taxa és el resultat d’aplicar l’1,54 % a l’import del pressupost de l’obra sense impostos. Cal revisar l'ordenança per veure les excepcions.

  Els contribuents han de fer les autoliquidacions a l'ORGT (Organisme de gestío tributaria de la Diputació de Barcelona ) de l’ICIO i la taxa llicència urbanística.

  • Per obtenir la carta de pagament de l'impost ICIO es poden descarregar el document d'autoliquidació accedint al web de l'ORGT
  • Per obtenir la carta de pagament de la taxa llicència urbanística, atès que aquesta competència esta delegada a l'ORGT, cal presentar la sol·licitud de manera presencial a qualsevol oficina de l'ORGT sol·licitant cita prèvia sol·licitant cita prèvia

  Avís: Cal adjuntar el document acreditatiu de l'acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.

 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.


  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.


  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.


  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d´un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, o l´ocupació de la via pública. A tal efecte caldrà obtenir la corresponent llicència i autorització, respectivament.

  El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

Diputació de Barcelona
^