X
A partir del 17 d'octubre, Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Versió per imprimir
Documents
El ple municipal i les seves competències

El Ple és l'òrgan legislatiu i per tant, de representació de la sobirania popular, per excel·lència de la Corporació i està integrat per tots els regidors elegits en sufragi. Ostenta la important funció de control dels òrgans de govern de l'Ajuntament, es reuneix en sessions públiques i adopta les seves decisions per uns sistemes de majories que variaran en el seu nivell de qualificació depenent de la matèria sobre la que es decideix.

El Ple Municipal exerceix competències en matèries com l'alteració dels límits municipals, l'aprovació de les Ordenances, l'aprovació inicial del Planejament General, així com en relació a les mocions de censura i qüestions de confiança sobre l'òrgan de govern unipersonal, l'Alcalde.

Competències del Ple

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut aquí.

Què és el Ple municipal?
És l'òrgan suprem de l'Ajuntament. És la reunió de tots els regidors, convocats per l'alcalde per discutir i aprovar els temes de la seva competència.

Qui assisteix al Ple?
Hi han d'assistir tots els regidors, l'alcalde i els tinents d'alcalde. També ha d'assistir-hi el secretari i l'interventor. Poden assistir-hi veïns del municipi atès que els plens són públics.

Què és l'ordre del dia?
L'ordre del dia és la relació ordenada dels temes a tractar en el Ple. S'ha d'iniciar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Qui el fixa?
L'ordre del dia el fixa sempre i exclusivament l'alcalde. Evidentment que ha de demanar opinió als regidors delegats per conèixer si hi ha algun tema que calgui incloure-hi.

Puc fer introduir un tema a l'ordre del dia?
Per sol·licitar un tema a l'ordre del dia cal un escrit adreçat a l'alcalde demanant la discussió de l'assumpte. Cal la signatura d'una quarta part del nombre total de Regidors de la corporació. Si un Grup polític municipal demana la introducció d'un tema que comporti prendre un acord, i ho fa per escrit abans de la convocatòria del Ple, l'Alcalde ha d'introduir el tema en el següent ple que convoqui.

Quines normes afecten el funcionament del Ple?
El funcionament del Ple ve determinat per les Lleis de Bases de Regim Local, la Llei municipal i de Règim Local, i el Reglament d’Organització i Funcionament, conegut per ROF.

Què és el ROM?
Els ajuntaments, en exercici de les competències d’autoorganització, ha d’aprovar un Reglament d’Organització Municipal, anomenat ROM, on s’especifiquen totes i cadascuna de les matèries del funcionament polític.

Diputació de Barcelona
^