X
A mitjan de 2022, les bateries de contenidors desapareixeran. Llavaneres aposta per la recollida porta a porta de les escombraries!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catàleg de tràmits | PUBLICAT 06.10.2011
Versió per imprimir
Catàleg de tràmits
LL02. Llicència d'obres menors
 • Tenen la consideració d’obres menors, subjectes al tràmit de llicència, les següents obres que no tenen consideració d’obres majors:

  1. La reparació d’edificis existents com:

  a. Recalçaments puntuals.
  b. Substitució i reparació puntual d’elements estructurals.
  c. Reparacions de cobertes i terrats que afectin a l’estructura.
  d. Implantació de noves instal•lacions encastades en parets mestres.

  2. La modificació de l’aspecte exterior dels edificis existents com:

  a. Tancament de balcons.
  b. Creació o modificació d’obertures, balcons, tribunes o cornises.
  c. Formació o reparació d’envans pluvials

  3. La modificació de l’aspecte interior dels edificis com:

  a. Condicionament de locals amb creació o no d’instal•lacions.
  b. Rehabilitació de les instal•lacions generals o comuns de l’edifici.
  c. Reformes interiors, ja siguin integrals o petites modificacions que comportin variació de les estances construïdes, les instal•lacions o els serveis comuns.
  d. Estintolaments.
  e. Substitució o col•locació de paviments, enrajolats, cels rasos, sanitaris, marbres i mobles de cuina, ajudes de paleta per instal•lacions, pintura, així com les obres per mer ornament, conservació o reparació que es realitzin en l’interior dels habitatges o locals, en els casos en que la superfície objecte d’intervenció superi els 300 m2.

  4. La construcció de nova planta com:

  a. Tancament de finques.
  b. Construcció de murs de contenció, piscines, pèrgoles i pous.

  5. Altres actuacions:

  a. Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització.
  b. Pavimentació d’espais privats lliures d’edificació.
  c. Tala d’arbres.
  d. Execució de pous, sondejos i moviment de terres fins a 1 m d’alçada.
  e. Totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.

 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1

  Telemàticament, podeu fer servir la sol·licitud de Llicència d'obres menors i adjuntar-hi la documentació a aportar.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • CITA PRÈVIA

  Sol·liciteu-la aquí.

 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES
 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Per sol•licitar una llicència d’obres menors i iniciar la seva tramitació caldrà presentar en el moment de la seva sol•licitud la següent documentació.

  >AVÍS IMPORTANT: En cas que actuï en nom d'un tercer, prèviament a la tramitació de qualsevol petició, ha de tramitar aquest formulari Ar01. Autorització de representació

 • QUI HO POT DEMANAR
  Propietaris, promotors i constructors.
 • COST
  L'establert a les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.
 • NORMATIVA RELACIONADA

  Ordenança municipal reguladora de llicències urbanístiques.

  Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes.

  Normes urbanístiques de la Revisió-adaptació de les Normes subsidiàries de planejament.

  DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


  DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.


  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

  DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.


  DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.


  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

  REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

  DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

 • RESPONSABLE DEL TRÀMIT

  Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023625
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  La llicència s'atorga amb uns terminis d'inici de sis mesos i d'acabament d´un any, amb possibilitat de pròrroga per la meitat dels temps inicialment concedit, sol·licitada de manera justificada abans de l´acabament del termini de vigència.

  L'atorgament de la llicència s'entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

  Abans de que finalitzi el termini fixat per a l'acabament de les obres, s'ha de procedir a la correcta execució de la vorera, si s´escau.

  La concessió de la llicència no pressuposa la concessió de les llicències ambientals relacionades, o l´ocupació de la via pública. A tal efecte caldrà obtenir la corresponent llicència i autorització, respectivament.

  El projecte d'obres ha de contemplar la millora de les xarxes de subministrament aèries, així com la retirada dels pals i palometes que puguin estar situats dintre de la zona d'influència de la finca.

Diputació de Barcelona
^