X
Emergčncia per sequera!
Botó que mostra/amaga menú lateral
Catŕleg de trŕmits | PUBLICAT 12.04.2017
Versió per imprimir
Catŕleg de trŕmits
Registre de parelles de fet [+info]
 • És el reconeixement legal de les parelles de fet estables, tant les heterosexuals com les del mateix sexe.
 • COM INICIAR LA GESTIÓ

  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de la Vila, 1, amb la documentació que es relaciona:

  a) Model de sol·licitud d'inscripció i declaració a efectes d'inscripció al registre municipal d'unions civils signada per part dels dos declarants.
  b) DNI, NIE o passaport dels sol·licitants.
  c) Certificació que acrediti l'estat civil dels sol·licitants. En el cas de persones estrangeres, aquest requisit podrà acreditar-se mitjançant els documents següents:

  • Document del consolat, degudament traduït al castellà per un intèrpret jurat, que acrediti l'estat civil.
  • Certificat de l'estat civil expedit per l'autoritat competent al seu país, legalitzat amb la postil·la del conveni de la Haia i traduït al castellà per un intèrpret jurat.
  • Certificat de l'estat civil dels anomenats plurilingües.
 • DOCUMENT PER A L'ENVIAMENT DE DADES
 • QUI HO POT DEMANAR

  Qualsevol parella estable empadronada a Llavaneres que estigui en qualsevol dels casos següents:

  a) Si s'acredita més de 2 anys de convivčncia ininterromputs.
  b) Si al llarg de la convivčncia es té un fill en comú.
  c) Si es formalitza la relació en escriptura pública. Sempre i quan s'acrediti més d'un any de convivčncia o si es té un fill en comú.

  No poden demanar la inscripció les persones següents:

  a) Els menors d'edat no emancipats.
  b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral fins a segon grau.
  c) Les persones casades i no separades de fet.
  d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona. 

 • COST
  Gratuďt. Si es demana un certificat d'inscripció en el registre de parelles de fet, el preu d'expedició és el que fixi l'ordenança fiscal corresponent.
 • RESPONSABLE DEL TRŔMIT

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Plaça de la Vila, 1
  08392 Sant Andreu de Llavaneres
  937023600
  ajuntament@ajllavaneres.cat

 • OBSERVACIONS

  Com a mínim un dels membres de la parella ha de tenir veďnatge civil a Catalunya. El veďnatge civil a Catalunya l'adquireixen:

  • Les persones nascudes de pare i mare amb veďnatge civil catalŕ o adoptades per aquests.
  • Les persones que resideixin continuadament a Catalunya durant dos anys sempre que manifestin al registre civil la voluntat d'adquirir-la, o les persones que hi hagin nascut, si en el moment del naixement el pare i la mare tenien diferent veďnatge civil.
  • Les persones que resideixin a Catalunya continuadament durant deu anys, sense que hagin manifestat una declaració formal en contra.

  En cas de voler modificacions o donar-se de baixa del Registre d'unions civils de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres es farŕ una comunicació per escrit. Només les inscripcions que facin referčncia a l'extinció de la unió civil podran fer-se a instŕncia d'un sol dels seus membres.

Diputació de Barcelona
^